دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1394، صفحه 1-266 

مقاله پژوهشی

بررسی نگرش به تبلیغات مصرف کنندگان جوان

صفحه 1-23

سید محمد طباطبایی نسب؛ فاطمه پریش


نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی

صفحه 25-50

نبی اله دهقان؛ مرتضی بذرافشان بذرافشان؛ محمدرضا رشیدی


خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی

صفحه 111-131

دل ارام یونسی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمد موسوی جد؛ افشین قاسمی


تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان

صفحه 133-157

نورمحمد یعقوبی؛ حامد کرد؛ عبدالباسط مرادزاده؛ جاسم دژکام


ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها

صفحه 247-266

سید حبیب اله میرغفوری؛ زهره امین آشوری