تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارِ دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 عضو هیأت علمیِ گروه مدیریت دانشگاه ولایت ایرانشهر

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بانک‌ها محلِ امن و مناسبی برای نگهداری دارائی‌های نقدی افراد بوده و با ارائه‌ی خدمات مناسب مالی و تنوع بخشیدن به حساب‌های خود با عرضة انواع حساب‌ها، متناسب با نیازهای افرادِ مختلف در زمان‌های گوناگون، به‌صورت مهم‌ترین مرکز جمع‌آوریِ دارائی‌های نقدی عمل می‌کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را تأمین مالی می‌کنند، چرا که هر اقتصاد پویایی برای تداوم رشد و توسعة خود نیاز به جریان دائمیِ سرمایه‌گذاری دارد. از این‌رو بانک‌ها به عنوان واسطة وجوه، بایستی با شناخت کاملِ عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان، در جهت افزایش این منابع بکوشند. هدف پژوهش حاضر نیز رتبه‌بندیِ عوامل و شاخص‌های مؤثر بر تشدید گرایش مشتریان به سپرده‌گذاری در شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان است. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان، شاخص‌های ده‌گانه‌ای احصاء و برای رتبه‌بندی آن‌ها از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل مدیران شعب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان است که از بین آن‌ها 18 نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب گردیدند. جهت تحلیل داده‌ها و انجام محاسبات نیز از نرم‌افزار Super Decisions بهره‌گیری شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که عوامل ارتباطی انسانی بیشترین تأثیر را در جذب و حفظ سپرده‌های بانکی و به تبع آن تجهیز منابع مالی بانک مذکور داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Analysis of Critical Factors Affecting Customers’ Deposits

نویسندگان [English]

 • Nour Mohammad Yaghoubi 1
 • Hamed Kord 2
 • Abdolbaset Moradzadeh 3
 • Jasem Dezhkam 2
1 Professor of the Management Department of Sistan and Balochestan University
2 Faculty Member, Department of Management , University of Velayat, Iranshahr
3 PhD Candidate in Management Department of Sistan and Balochestan University
چکیده [English]

Banks are secure and suitable places for saving and investing people’s financial assets. Banks provide different types of services in line with people’s needs and settle their financial relations based on customers’ benefit. On the other hand, banks finance different projects which are a must for a dynamic and permanent economic process. So the banks need to absorb the people’s deposits while identifying the different factors affecting customers’ deposits. The purpose of this research is to identify and rank the effective factors on the rising tendency of customers toward depositing based on the ten recognized indices of Melli banks in Sistan and Baluchestan. The population of the study included the bank managers across different branches out of whom 18 managers were selected as the research sample. The data were analyzed using Super Decision software. The findings reveal that human communication factors have the most influential effect on the absorption and maintenance of bank deposits leading to the improvement of bank financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Absorbing deposits
 • Financial factors
 • Human factors
 • Services factors
 • Physical factors
 • ANP
 1. منصف، عبدالعلی و منصوری، نسرین (1389). بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های بانکی (با تأکید بر نرخ سود اوراق مشارکت: 1387-1367)، مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 34، ویژه اسفند، صص 91-61.
 2. حسینی هاشم‌زاده، داوود (1388). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی مشتریان بانک صنعت و معدن، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، بهار و تابستان 1388، صص 82-63.
 3. ثاقب تهرانی، مهدی و تدین، شبنم (1380). مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 4. آسوشه، عباس، دیواندری، علی، کرمی، امیر، یزدانی، حمیدرضا (1388). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعاتی در بانک‌های تجاری ایران، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1(3).
 5. مروتی شریف‌آبادی، علی، گلشن، مریم، خوانین‌زاده، مریم (1392). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده مشتریان در بانک با استفاده از روش VIKOR فازی (مورد مطالعه: بانک صادرات استان یزد)، نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 2، پیاپی 20، صص 163-143.
 6. ربیعی، علی، محمدیان، محمود، برادران جمیلی، بیتا (1390). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهم‌ترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره دوم، صص 40-17.
 7. صفری، امیر (1392)، ارتباط بین مهارت‌های ارتباطی، مشتری‌مداری و بازاریابی در بانک‌داری نوین ایران، وب‌گاه بانک صادرات ایران.
 8. خضراء، نادیا (1385). بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی کشور، روزنامه سرمایه، شماره 351، ص 6.
 9. بامداد، ناصر، رفیعی مهرآبادی، نگار (1387) بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک‌ها، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، شماره 31، صص 58-39.

10. یزدانی دهنوی، محسن (1387). مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در تجهیز منابع پولی، ماه نوین (ماهنامه داخلی شهروندان بانک اقتصاد نوین)، شماره 6، تهران.

11. عباسقلی‌پور، محسن (1389). عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 106، صص 35-24.

12. کاظمی، مصطفی، مهاجر، شیما (1388). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در شعب بانک اقتصاد نوین مشهد، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شماره 10، صص 103-91.

13. یزدانی دهنوی، محسن (1384). مؤلفه‌های موثر بر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع پولی، مدیرساز، سال هشتم، شماره 17(پیاپی)، صص 78-65.

14. فرجی سبکبار، حسنعلی، علوی پناه، سیدکاظم، نامی، محمدحسن (1392). ارزیابی مکان استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری منطقه شش شهر تهران با استفاده از روش دیماتیل و فرایند تحلیل شبکه‌ای، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 3، صص 94-77.

15. زیویار، فرزاد، صادق ضیایی، محمد، نرگسیان، جواد (1391). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (6)، صص 186-173.

16. حقیقی محمدعلی، محمودی، سیدمحمد، اسفیدانی، محمدرحیم، محمدی، حمزه، پارسافرد، محمدرضا، سلطانی، مرضیه (1392). شناسایی و دسته‌بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه موردی در بانک ملت شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی (9)، صص 154-133.

17. قدسی پور، سیدحسن (1385). مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره(فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

18. کاتلر، ف، آرمسترانگ، گ (1379). اصول بازاریابی، بهمن فروزنده، (چاپ چهارم)، اصفهان، نشر: آتروپات.

19. کورنگ بهشتی، سیامک (1384). بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت جذب و حفظ  سپرده‌های بانکی(مورد مطالعه: شهر اصفهان، فصلنامه بصیرت، شماره 36، صص 129-119.

20. Wieck, L. (1996). Learning organization: From idea to action, human resource management, December, Vol.6.

21. Hedayatinia, A., & Eshghi, K. (2011). Bank selection criteria in the iranianretail banking industry international journal of business and management, 6(12), 222-231.

22. Akinci Serkan, Safak Aksoy, Eda Atilgan. (2004). "Adaption of internet banking among sophisticated consumer segments in an advanced developing country", International journal of bank marketing, vol.22, NO.3, PP.212-232.

23. De Brower, Joseph. Interprise Miner Reveals Hidden Pattern S.(2005.09.11).(on line).(www.sos.com).(2005.09.14).

24. Yuksel, A., Yuksel, F., Bilim, Y. (2010). "Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and cognitive loyalty". Journal of tourism management.Vol.31, PP.274-284.

25. Farquhar, Jillian Dawes, Panther, Tracy. (2008). "Acquiring and retaining customers in UK banks: An exploratory study, Journal of retailing and customer services, Vol.15, PP.9-21.

26. Rod, Michel, Ashili, Nicholas, Shao. (2009). "An examination of the relationship between service qualities, dimensions overall", Banking service quality and customers satisfaction, marketing intelligence and planning, Vol.2.

27. Firman, Margareta, Evardson, Bo, "A content analysis of complaints and compliments", managing  servicequality, Vol.3.

28. Karatepe, Osman. M & Yavas, Ygur & Babakus, Emin.(2005). "Measuring service quality of banks: scale development and validation", Journal of relating and consumer services, Vol.12, PP.373-383.

29. Dandaponi, K. (2008). Internet banking services and credit union performance. managerialfinance 34(6), PP.437-446.

30. Mattila, M., H.Karjaluoto, and T. Pento.(2003), Internet banking adaption among mature customers: Early majority or laggards. Journal of service marketing, 17(5): 514-526.

1.Retrieved from http://www.cbi.ir/simple list/ 8256.aspx.

32. Sayani, H., & Mini aoui, H. (2013). Determinants of bank selection in the united Arab Emirates. International journal of bank marketing, 31(3), 206-228.

33. Rashid, M., Bhuiyan, A. B., & Nishat, A. (2012). Bank selection criteria in developing country: Evidence from bangladesh. Asian journal of scientific research, 5(2), 58-69.

34. Ktircioglu, S. T., Tumour. M., & Kilinc, C. (2011). Bank selection criteria in the banking industry: An empirical investigation from customers in romanian cities. African journal of business management, 5(14), 5551-5558.

35. Chung, S. H., Lee, A. H. L., and pearn, W. L.(2005) "Analytic network process(ANP) approach for product mix planning in semi conductor fabricator". International journal of production economics, Vol.96, No.1, PP.15-36.

36. Yuksel, I. and Dagdeviren, M. (2007), "Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis: A case study for a textile firm". Information science, Vol. 177, No. 16, PP. 3364-3382.

37. Dagdeviren, M.,Yuksel, I., and Kurt, M. (2008)."A fuzzy analytic network process(ANP) model to identify faulty behavior risk(FBR)". Work system safety science, Vol. 46, No.5, PP.771-783.

38. Chin, K. S., Chan, B. L., and Lam, P. K. (2008). "Identifying and prioritizing critical success factors for competition strategy". Industrial management and data systems, Vol. 108, No.4, PP.437-454.

39. Saunders, M., Lewis, P., and Thornhill, A. (1997). "Research methods for business student. London: Pitman.

40. Valmohammadi, C.(2010), "Using the analytic network process in business strategy selection: A Case study ". Australian journal of basic and applied sciences, Vol.4, No.10, PP.5205-5213.

41. Abhiman, Das & Subhash, C Ray & Ashok, Nag, (2009),"Labor-use efficiency in Indian banking: A branch-level analysis", Journal of Omega, Vol.37, pp.411-425.

42. Liu Yong-Chin & Hung Jung-Hua, (2006),"Services and the long-term profitability in Taiwan's banks", Global Finance Journal, VOL.17, PP.177–191.