تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تولید و عملیات، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظام ارزیابی عملکرد سازمان یک ابزار استراتژیک و عنصری حیاتی برای سازمان­ها هست. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت­های خود به‌ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی شاخص‌های عملکردی با محوریت رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار(SBSC) در جهت ارزیابی عملکرد شرکت سایپا دیزل می­باشد. روش تحقیق، رویکرد SBSCمی­باشد که علاوه بر تایید کارت امتیازی متوازن با چهار منظر موجود در آن، به دو منظر زیست­محیطی و اجتماعی به عنوان فاکتورهای مهم در ارزیابی عملکرد اشاره دارد. در این تحقیق، سی و هفت شاخص با محوریت شش منظر کارت امتیاز متوازن پایدار با نظر خبرگان و کارشناسان سازمان شناسایی گردیده است. فرایند تحلیل شبکه­ای فازی به‌عنوان روش تحلیل، اوزان ابعاد و چشم­اندازها و شاخص­ها را محاسبه نموده است. در نهایت، عملکرد سازمان با در نظر گرفتن اهمیت و نمره شاخص­های عملکردی احصاء شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سازمان در بعد داخلی بالاترین امتیاز را کسب نموده و در شاخص­هایی چون: رشد حجم فروش، میزان سرمایه در گردش، نرخ رجوع مجدد مشتریان، میزان رشد سهم بازار، سرانه آموزش کل، نرخ توسعه بازار، بودجه­های آموزشی، تعداد بازدیدها و برنامه‌های تفریحی پایین­تر از حد مطلوب ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation by Sustainability Balanced Score Card with FANP

نویسندگان [English]

  • Elnaz Moradi 1
  • Akbar Alemtabriz 2
  • Mostafa Zandieh 3
1 Phd student of Production and Operation Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
2 Professor of Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
3 Assosiate Professor of Management, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of the present study is to identify performance indicators so as to evaluate the performance by sustainability balanced scorecard approach (SBSC) at Saipa Diesel Company. SBSC approach as the research method focuses on environmental and social perspectives as important factors in evaluating the performance. In this study, 37 indicators were identified, with the approval of expert organizations. Fuzzy analytic network process, as the method of analysis, was used in calculating weights of dimensions, perspectives, and the indicators. Finally, the organization’s performance was evaluated by considering performance indicator’s weights and their scores. The results indicated that the organization in its internal dimension received the highest rating. However, the desirability criterion was not met in indicators such as sales volume growth, the amount of working capital return rate of customers, market share growth rate, per capita total education, the rate of market development, educational budgets, and recreational programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Balanced scorecard
  • Fuzzy analytical network process
  • Sustainability balanced scorecard
1-   رحیمی، غفور (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره 173.
2-    Chai, N. (2009). "Sustainability performance evaluation system government; abalanced scorecard approach towards sustainable development". New York:Springer.
3-    Chen, F. H., Hsu, T. S., & Tzeng, G. H. (2011)."A balanced scorecard approach toestablish a performance evaluation and relationship model for hot spring hotels based on a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP", International Journal of Hospitality Management,908-932.
4-    Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002). "The sustainability balancedscorecard – Linking sustainability management to business strategy". BusinessStrategy and the Environment, 11(5), 269–284.
5-    Hsu Chia-Wei,Hu Allen H, ChiouCherng-Ying, Chen Ta-Che(2011), "Using the FDM and ANP to construct a sustainability balanced scorecard for the semiconductor industry", Expert Systems with Applications ,12891-12899.
6-    Hwang, G. J., Huang, T. C. K., & Tseng, J. C. R. (2005). "A group-decision approach for evaluating educational web sites". Computers & Education, 42(1), 65–86
7-    KadarovaJaroslava, Durkacova Michaela, KalafusovaLenka(2014), "Balanced Scorecard as an issue taught in the field of Industrial Engineering", Procedia-Social Behavioral Sciences,174-179.
8-    Kaplan, R., & Norton, D. (1996)." Using the balanced scorecard as a strategic management system". Harvard Business Review, 74, 75.
9-    Lee, H. et al (2009), "Selection of technology acquisition mode using the analytic network process",Mathematical and Computer Modeling, Vol. 49, 1274-1282.
10- Meade, L. M., &Sarkis, J. (1999). "Analyzing organizational project alternativesforagile manufacturing processes: An analytical network approach". InternationalJournal of Production Research, 37, 241–261.
11- Microsoft Academic Search: Balanced Scorecard. Available on:http://libra.msra.cn/Keyword/2853/balanced-scorecardPeide, L. Zhengwei, D. (2013). "E-commerce Performance assessment research baseon the D-S theory and the balanced scorecard method".International Seminar on Future Information Technology and Management Engineering. 120-123.
12- Ming-lang, Tseng (2010), "Implementation and performance evaluation using the fuzzy network balanced scorecard" ,Computers & Education,188-201.
13- RabbaniArefeh, ZamaniMohamad, Yazdani-ChamziniAbdolrezza, KazimierasZavadskasEdmundas (2014) "Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard(SBSC( and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of oil producing companies", Expert systems with applications, 7316-7327.
14- Rodriguez,R.Juanboj-Viudez.J, Alfaro-Saiz.J,(2014)"An ANP-multi-criteria-based methodology to link intangible assets andorganisational performance in a balanced scorecard context",Decision Support Systems.
15- Saaty,T.,(1996)."Decision Making With Dependence and feedback". The analytic Network process,RWSpublications,Pittsburgh,PA.
16- Wang j, Cheng,C, Cheng. H (2009) "Fuzzy hierarchical Topsissfpr supplier selection", Applied Soft Computing 9. 377-386.
17- Yüksel,_I., Dag deviren, M. (2010)." Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC)—A case study for a manufacturing firm", Experts Systems with Applications,1270-1278.
18- Zadeh, L. A. (1965)."Fuzzy sets. Information and Control", 8, 338–353.