مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسینقش مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید است. با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، مدل مفهومی پژوهش تدوین و فرضیه­ها تعیین شدند. در این مطالعه که از نوع پیمایشی _ همبستگی و تک مقطعی می­باشد، نمونه گیری به‌صورت قضاوتی از بین مدیران، عرضه کنندگان، فروشندگان و مشتریان صنایع کاشی و سرامیک یزد انجام شده است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها و بررسی فرضیه­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد،  که به این منظور نرم‌افزار آماری Smart PLS به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های تدوین‌شده رابطه بین مشارکت مشتری و توسعه محصول جدید را مثبت و معنادار نشان می‌دهد. همچنین نتیجه دیگر فرضیه که این رابطه را از طریق متغیر میانجی عملکرد محصول جدید موردبررسی قرار داده است، تأثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید را مثبت و معنادار بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

customer involvement in new product development

نویسندگان [English]

  • S M 1
  • A Sh 2
چکیده [English]

Customer involvement in new product development enables some companies to identify the complex and dynamic environment, and adjust themselves with it by receiving the information and knowledge from the customers . for an industrial firm to be successful within the market, it is essential to focus on improving the capability of developing new products. The purpose of this study is Examining the role of customer involvement in new product development. The conceptual model and research hypotheses have been determined according to literature review of this realm. In this study Of sampling judgmental is taken from management, supplier, Seller's and customer in Yazd Tile industries. The data gathering tool a questionnaire and data analysis and to evaluate the hypothesis was used of structural equation modeling (SEM), The Using The method Partial Least Squares (PLS). Results Reveals that the relationship between Customer involvement and new product development are positive and significant. Also another consequence of the hypothesis is that this Relationship which is held through the mediator variable New Product Performance shows that the impact of Customer involvement on New Product Development Is Positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer involvement
  • New product development
  • New Product Performance
  • Structural Equation Modeling
1-   حاجی زاده، علی؛ زالی، محمدرضا؛ بیگ پور، عفت (1393). بررسی رابطة دانش پیشین با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 4: 633-613.
2-   خدایاری، فرانک؛ عبدالوند، محمدعلی؛ طبیبی، سیدجمالالدین؛ نیکومرام، هاشم (1391). تاثیر شعارهای بهداشتی فرآورده غذایی بر ارزیابی مصرف کنندگان و توسعه محصول جدید. فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 30.
3-   سعیدا اردکانی، سعید، طالعی فر، رضا، حاتمی نسب، سید حسن، محمدی، فرهنگ (1390). بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس. مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال اول، شماره اول، صص126-101.
4-   نظامی شمس‌الدین، رحیم نیا فریبرز، میرابی علی (1390). جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان-مشتری (مورد مطالعه: گمرکات استان خراسان رضوی). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 6.
5-    Antikainen, M. (2011). Facilitating customer involvement in collaborative online innovation communities. VTT Publications, (760), 1–200.
6-    Bonaccorsi,  a, & Lipparini, A. (1994). Strategic partnerships in new product development: An Italian case study. The Journal of Product Innovation Management, 11, 134–145. http://doi.org/10.1111/1540-5885.1120134
7-    Carbonell, P., Rodríguez-Escudero, A. I., & Pujari, D. (2009). Customer involvement in new service development: An examination of antecedents and outcomes. Journal of Product Innovation Management, 26(5), 536–550. http://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2009.00679.x
8-    Cheung, M. F. Y., & To, W. M. (2011). Customer involvement and perceptions: The moderating role of customer co-production. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(4), 271–277. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2010.12.011
9-    Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. http://doi.org/10.1007/BF02310555
10- Dostaler, I. (2010). Avoiding rework in product design: evidence from the aerospace industry. International Journal of Quality & Reliability Management, 27(1), 5–26. http://doi.org/10.1108/02656711011009281
11- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(9), 39–50. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
12- Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of Product Innovation Management, 19(2), 110–132.
13- Karkkainen, H., Piippo, P., & Tuominen, M. (2001). Ten tools for customer-driven product development in industrial companies. International Journal of Production …, 69(2), 161–176. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092552730000030X
14- Lagrosen, S. (2001). Strengthening the weakest link of TQM – from customer focus to customer understanding. The TQM Magazine, 13(5), 348–354. http://doi.org/10.1108/09544780110401916
15- Lagrosen, S. (2005). Customer involvement in new product development: A relationship marketing perspective. European Journal of Innovation Management, 8(4), 424–436. http://doi.org/10.1108/14601060510627803
16- Liu, A., Lu, S., & Wei, W. (2014). A New Framework of Ideation-oriented Customer Involvement. Procedia CIRP, 21, 521–526.
17- Mamat, M., Haron, M. S., Syafiah, N., & Razak, A. (2014). ScienceDirect Personal Interaction Encounter, Customer Involvement, Familiarity and Customer Service Experience in Malaysian Public Universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 293–298. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.034
18- Matzler, K., Hinterhuber, H. H., Bailom, F., & Sauerwein, E. (1996). How to delight your customers. Journal of Product & Brand Management, 5(2), 6–18. http://doi.org/10.1108/10610429610119469
19- Meigounpoory, M., Sajadi, S. M., & Mirzaei, E. (2014). Supplier and customer involvement in NPD performance of Iranian dairy HTBFs. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 4(12), 210.
20- Oskarsson, S., & Chernetska, D. (2012). WIND OF CHANGE: A NEW WAY OF CUSTOMER INVOLVEMENT. Halmstad University, School of Business and Engineering, Management of Innovation & Business Development Examiner:
21- Salomo, S., Steinhoff, F., & Trommsdorff, V. (2003). Customer orientation in innovation projects and new product development success - The moderating effect of product innovativeness. International Journal of Technology Management. Inderscience Publishers. http://doi.org/10.1504/ijtm.2003.003417
22- Sanden, B. (2007). The customer’s role in new service development. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Karlstad University Studies.
23- Shepherd, C., & Ahmed, P. K. (2000). From product innovation to solutions innovation: a new paradigm for competitive advantage. European Journal of Innovation Management, 3(2), 100–106. http://doi.org/10.1108/14601060010322293
24- Stenmark, P., Tinnsten, M., & Wiklund, H. (2011). Customer involvement in product development: Experiences from Scandinavian outdoor companies. Procedia Engineering, 13, 538–543. http://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.05.127
25- Sun, H., Yau, H. K., & Suen, E. K. M. (2010). The simultaneous impact of supplier and customer involvement on new product performance. Journal of Technology Management and Innovation, 5(4), 70–82.
26- Talke, K. (2007). Corporate mindset of innovating firms: Influences on new product performance. Journal of Engineering and Technology Management - JET-M, 24(1-2), 76–91. http://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2007.01.005
27- Tenenhaus, M., Amato, S., & Vinzi, E. V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. The XLII SIS Scientific Meeting, 739–742.
28- Wang, C. H. (2012). Facilitating customer involvement into the decision-making process of concept generation and concept evaluation for new product development. In IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (pp. 2068–2072). http://doi.org/10.1109/IEEM.2012.6838110
29- Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177–195. http://doi.org/Article
30- Yan, B. (2010). An approach to new product development management in SMEs. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2010 IEEE International Conference on (pp. 1072–1076). IEEE.