مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت تهران

2 کارشناسی ارشد دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری ایران می­باشد. ابتدا مدلی مفهومی تبیین شد و فرضیه­های مرتبط با آن توسط روش­های کمی مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق پرسشنامه 29 سوالی طراحی و بین مدیران و معاونین بانک­های منطقه 8 تهران توزیع و 110 پرسشنامه بازگشت داده شد که 98 تای آن­ها معتبر و قابل استفاده بودند. به منظور بررسی پایایی تحقیق از روش تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فرضیه­ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که مولفه­های مدیریت دانش بازاریابی ارتباط مثبت معناداری بر عملکرد سازمان دارند به طوری که بیشترین تاثیر را بر عملکرد بازار و کمترین تاثیر را با عملکرد مالی دارا می­باشد. بیشترین تاثیر مدیریت دانش بازاریابی با عملکرد بازار می­تواند گویای اهمیت نگرش­های دانشی در بازاریابی برای موفقیت در کسب سهم بازار و جایگاه بالا در صنعت بانکداری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To evaluate the impact of knowledge management marketing on the banking industry performance of Iran

نویسندگان [English]

  • M J 1
  • F R 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to detect the relationship between marketing knowledge management (MKM) and organizational performance and the relationship between the factors of performance. A quantitative methodology is adopted in which a model is developed, and hypotheses are stated, in order to examine the proposed. A highly structured questionnaire is developed and distributed to a sample of managers and assistant director in bank. The 110 questionnaires are returned; the number of valid and usable questionnaires is 98. Results from the study show that there are a significant positive correlation between MKM components and performance organization. In addition, the results showed that the market and finacial have the greatest and lest impact on the on the performance organization, consecutively. This result shows important to have a scientific approach to the marketing problem and its position in improvement of the banking industry performance. So that marketing knowledge management affects market, customer and financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Knowledge Management
  • Organizational Performance
  • Structural Equation Modelling
  • Banking industry
1-   حسنقلی­زاده، رضوان (1392). استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش. دهمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک.
2-   حمیدی­زاده، محمدرضا. خیرخواه، محمدرضا و نصر، سجاد (1390). بررسی رابطه بین مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران. فصل­نامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع در صنعت نفت، 8 (10): 45-30.
3-   جعفری، مصطفی. رضایی، فاطمه. لعلی، رزا (1392). ارائه الگوی نظری درجهت توسعه محصول جدید بر اساس مدیریت دانش بازاریابی. ششمین کنفرانس مدیریت دانش.
4-   رامین­مهر، حمید. چارستاد، پروانه (1392). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم­افزار لیزرل). تهران، انتشارات ترمه.
5-   کاتلر، فیلیپ (1386). اصول بازاریابی. فروزنده، بهمن؛ تهران، نشر آموخته.
6-   عظیمی، آرش. طهماسبی، دلارام. یاوریان، جواد و شریعتی حمید.(1391). بررسی نقش قابلیت عملیات و استراتژی تنوع بین المللی بر عملکرد مالی شرکت­ها با استفاده از دیدگاه منابع محور. کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.

7-    Akhavan, P., Adalati, N.S., & Hosnavi, R.  (2010). the Challenges of Knowledge Management Portals Application and Implementation: The Iranian Organizations Case Study. International Journal of Industrial Engineering Computations, 1, 79-93.

8-    Akhavan, P., & Heidari, S. (2007) Customer Knowledge Management: An Approach for Competitiveness. Modiriat Farda Journal,5, 24-39.

9-    Akhavan, P., Jafari, M., & Fathian, M. (2005). Exploring the Failure Factors of Implementing Knowledge Management System in the Organizations. Journal of Knowledge Management Practice, 6, 2-13.

10- Akroush, M. (2006). Effects of Marketing Assets and Capabilities on Performance: An Empirical Investigation of Banks Operating in Jordan.  Jordan Journal of Business Administration,2, 440-463.
11- Akroush, M., & Al-Mohammad, S. (2010), the effect of marketing knowledge management on organizational erformance: An empirical investigation of the telecommunications organizations in Jordan. International Journal of Emerging Markets, 5, 38-77.
12- Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17, 99- 112.
13- Carvalho, R.B., & Ferreira, M.A.T. (2001). Using information technology to support knowledge conversion processes. Information Research, 7, 421-458.
14- Desouza, K.C. (2003). New frontiers of knowledge management. New York, NY: Palgrave McMillan Ltd.
15- Doyle, P. (2001). Building Value Based Branding Strategies. Journal of strategy management, 9, 255-268.
16- Fahy, J. (2000). The resource-based view of the firm: some stumbling-blocks on the road to understanding sustainable competitive advantage.  Journal of European Industrial Training, 24, 94-104.
17- Ghasemi, M. (2014). The Role of Knowledge Management on Marketing. Intelligence of Employees of an Organization (Case. Study: Insurance Companies of Mazandaran. Province). European Scientific Journal, 10, 272- 284.
18- Glasser, P. (1998). The knowledge factor. CIO Magazine, 15 Dec. 17-35. http://www.cio.com.au/article/107326/knowledge_factor/
19- Grant, R.M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. California Management Review, 33, 114- 123.
 
20- Hamidizadeh, M.R., & Azizi, S. (2009). Factors Affecting Marketing Knowledge Sharing (MKS): The Case of Iranian Food and Auto Industries. Indian Journal of Marketing, 5, 40-49.
21- Hooley, G., Fahy, J., Cox, T., Bercas, J., Fonfara, K., & Sonji, B. (1999). Marketing Capabilities and Firm Performance: Hierarchical Model. Journal of Marketing Focused Management, 4, 259-278.
22- Hooley, G., Greenley, G., Cadogan, J., & Fahy, J. (2003). The Performance Impact of Marketing Resources. Journal of Business Research, 58, 18-27.
23- Hou, J.J., & Chien, Y.T. (2010). The Effect of Market Knowledge management Competence on Bushiness Performances: a Dynamic Capabilities Perspective. International Journal of Electronic Business Management, 8, 96-109.
24- Jafari, M., & Rezaee, F. (2014). The effect of resource based view on sustainable capability advantage. Management Science Letters,4, 537–554.
25- Kheiri, B., Razipour, H., & Mirabi, V.R. (2012). Impact of marketing knowledge management on organizational performance (with respect to Pharmaceutical Organizations). Journal of American Science,8, 212-219.
26- Macintosh, A, (1998). Knowledge asset management. Available at: http://www.aiai.ed.ac.uk/
27- ~alm/kamlnks.html.
28- Milam, J. (2005). Organizational learning through knowledge workers and infomediaries. New Directions for Higher Education,131, 61-73.
29- Rezaee, F., & Jafari, M. (2015). Dynamic capability in an under-researched cultural environment. Management Science Letters, 6, 537–554.
30- Rezaee, F., & Jafari, M. (2016). The effect of knowledge based view on sustainable competitive advantage. Accounting, 2, 67–80.
31- Tsai, M., Shih, C. (2004). The Impact of Marketing Knowledge Management among Managers on Marketing Capabilities and Business Performance. International Journal of Management, 21, 20-32.
32- Veismoradi, A., Akbari. P., & Najafabadi, A.M. (2013). "The Study Relationship between Marketing Knowledge Management Assets and Capabilities and Banking Industry Performance of Iran (Case Study: SADERAT Bank of West Country). International Journal of Management and Humanity Sciences, 2, 25-34,
33- Wiig, K.M. (1999). Successful knowledge management. European management journal, 3, 4-12.
34- Young, S.I. (2009). The Relationship between Organizational Fitness and Business Performance: Specific Evidence for SMEs. Thesis:  Doctor of Philosophy. Auckland University of Technology.