تأثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی و عوامل موثر بر سبک زندگی با قصد خرید آپارتمان نوساز می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعۀ آماری تحقیق دربرگیرندۀ متقاضیانی است که قصد خرید آپارتمان نوساز در مناطق 5،21 و 22 شهرداری تهران را داشتند، حجم نمونه برابر با 384 نفر تعیین گردید و از روش خوشه‌ای در دسترس برای نمونه‌گیری استفاده شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار لیزرل فرضیه‌ها آزمون شدند. در پایان تمامی فرضیات اصلی پژوهش تائید گردید. نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین سبک زندگی و عوامل خارجی و داخلی موثر بر روی سبک زندگی با قصد خرید آپارتمان نوساز وجود دارد. ضریب بدست آمده نشان می‌دهند که بین عوامل خارجی و قصد خرید همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. این ضریب برابر با 43/0 می‌باشد. بعلاوه ضریب بدست آمده برای رابطه مثبت معنی‌داری بین عوامل داخلی و قصد خرید برابر با 56/0 می‌باشد. ضرایب نشان می‌دهند که عوامل داخلی نسبت به عوامل خارجی همبستگی قوی تری با قصد خرید دارند. یافته‌ها نشان داد تمامی عوامل خارجی بر اساس نتایج روی قصد خرید آپارتمان نوساز تأثیر دارند که در این میان تأثیر خانواده و طبقه اجتماعی بیشتر است و در میان عوامل داخلی تأثیر دانش و شخصیت روی قصد خرید آپارتمان نوساز تائید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Lifestyle and Purchasing of the Newly-Built Flat

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Karimi Alavijeh 1
  • Mostafa Afsharnejad 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabatabaei University
2 Master of Emba, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationship between lifestyle and risk factors of lifestyle is going to buy a new apartment. The study of the functional purpose of the survey is to collect descriptive data. The statistical community includes applicants who intend to buy a new apartment in Tehran had 5.21 and 22 municipalities, 384 samples were obtained and available for sampling cluster method was used. Data were collected through questionnaires and finally using structural equation models and hypotheses were tested using LISREL software. At the end of the Main Research Hypotheses were confirmed. The Results Suggest that the Positive Relationship between Internal and External Factors Affecting the Lifestyle and Way of life With the Intention of Buying a new Apartment there. Results showed that there is a Positive Significance Relationship between External Factors and Purchase Intention. This is 0.43. In Addition there is a Positive Significance relationship between internal factors and purchase intention too. Is the Correlation Degree 0.56? Based on Results Internal Factors have Stronger relationship than External Factors with Purchase Intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchase Intention Lifestyle
  • new apartments
  • Factors Affecting Lifestyle
  • Structural Equation Modeling
1- آذر، عادل و مومنی، منصور. (1381)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت: تهران.
2- اربابی، علی محمد (1379)، از تولید به مصرف، بازاریابی، انتشارات فروردین: تهران.
3- اسماعیل پور، حسن. (1389)، نقش بسته‌بندی بر تصمیم‌گیری خرید، فصلنامه صنعت و کارآفرینی، شماره51.
4- میرزایی، غلامرضا. آشتیانی، علی و احمدی، خدابخش. (2014)، پیش بینی سبک زندگی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، مجله علوم رفتاری، شماره 2، صص 177-184.
5- خویه، علی و احمدی، فهیمه. (1389)، "بازاریابی املاک و مستغلات". تهران: نشر دیدار، چاپ اول.
6- سوداگرانه. روزنامه کیهان. 1387.
7- قدرتی، علی. (1391)، عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان.
8- موون جان سی و مینور میشیل اس (1381رفتار مصرف‌کننده( جلد اول ) ، ترجمه عباس صالح اردستانی، تهران ، نشر آن.
9- هاوکینز، دل، بست،راجر و کانی، کنث. (1385)، "رفتار مصرف‌کننده"، ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی، تهران: انتشارات سارگل، چاپ اول.
10- هومن، حیدر علی.(1384)، "مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل"، تهران: نشر سمت.
1- Assael, H. (1998). "Consumer Behavior and Marketing Action , Cincinnati". Ohio:South-western.
2- Ariyawansa, R. G. (2007). An empirical study of consumer behavior in housing market in colombo, Journal of built-enviroment, Sri Lanka,vol.08.pp:73-91.
3-Bauer, R.A. , & Greyser,S.A. (1968). Advertising in America: The Consumer View.Boston: Harvard University Press.
4- Beamish ,O. , Goss,R. ,& Lee, H.(2007). Influence of Lifestyle on Housing Preferences of Multifamily Housing Residents. Housing and Society.vol.34.no.1.
5-Beamish, O. , Goss,R. , & Emmel,J. (2001). Influence of Lifestyle on Housing Preferences, Housing and Society,28(1),pp:1-28.
6-Bell,W. (1968).The City,The Suburb and a Theory of Social Choice,The New Urbanization, pp:132-168.
7-Blackwell, R.D. , Miniard,P.W. , & Engel,J.F.(2001)."Consumer Behavior", Troy, Mo: Harcourt College Publishers .
8- Blackwell, R.D. , Miniard,P.W. , & Engel,J.F.(2006)."Consumer Behavior ",Thomson South Western: Mason,Usa.
9- Boyd,H.W. ,& Levy,S.J.(1967).Promotion: A Behavioral View,Prentice Hall Publication, Englewood Cliff's,N.J.
10-Cutler,V.F.(1974).Personal and Family Values in the Choice of A Home,Cornell University Ithaca,NY.
11- Demby,E.H.(1994)."Psychographics Revisited: The birth of  a technique ". Journal of  marketing Research:Vol.6,No.2,pp:26-29.
12- Fishbein & Ajzen.(1980)."Understanding Attitude and Predicting Social Behavior Prentice –Hall,Inc., Englewood Cliffs,NJ.
13- Gibler,K.(1998).consumer behavior applications to real estate education,Journal of Real Estate Practice and Education,vol.06,no.01,pp:63-83.
14- Gilber,G.E. , and Warren,W.E. (1995). "Psychographic Constructs and Demographic Segments", Psychology & Marketing .pp:223-237.
15- Harkar,Talha. , Kaynak,Erdener.(2008).Life-Style Oriention of Rural US and Canadian Consumers, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics ,Vol.20,No.4,pp:433-454.
16- Hawkins,D.I. , Mothersbaugh,D.L , and Best,R.J. (2009).Consumer Behavior.Mc Graw-Hill.
17- Jayasree,K.(2011).Lifestyle_A Tool for Understanding Buyer Behavior,International Journal of Economics and Management,5(1),pp:283-298.
18- Jones,M.D.(1982).Property Applied Psychographics add Marketing Segmentation: A Multivariate Analysis,Management and Changes,3(2),pp:99-118.
19- Kim,D.J. , Ferriin,D.L. , & Rao,H.R.(2008)."A  Trust-Based Consumer Decision Making Model in Electronic Commerce: The role of trust and perceived risk  and their antecedents",Journal of Decision Support System , Vol.8,pp:544-564.
20- Keller,G. , Jenks,D. , & Papason,J.(2007).Shift: How Top Real Estate Agents Tackle Tough Times, Millionaire Real Estate Press.
21- Koklic &Vida.(2009). consumer home buying behavior,International Journal of Managing Global Transitions,vol.07,no.1,pp:77-98.
22- Kurtz,Dave. (2010). Contemporary marketing mason, OH:South-Western cengage learning.
23- Lan,H. (2011).A study on housing preference of young households,KTH Architecture and The Build Enviroment,no.98.
24- Lassal,d. & britton,t.a. (2003). Priceless: Turning ordinary products  into extraordinary experiences boston: Harvard business school press.
25- Lazer,William.(1963).Symbolism and Lifestyle, In Toward Scientific Marketing(ed), American Marketing Association,Chicago,pp:140-149.
26- Lee,Hyun-Jeong.(2009). Influence of  Llifestyle on Housing Preferences of Multifamily Housing Residents,Virginia Polytechnic Institute,Blacksburg,VA.
27- Lou,Q. , James,P.T.(2012).Influences on the Buying Behavior of Purchasing Commercial Housing in Nanning City,Journal of Management and Marketing Research.
28- Mc Crae,R. , Costa,JR. , Ostendorf,F. , Angleitner,A. , Hrebickova,M. , Avia,m. , et al. , (1986). "Nature over nurture : Temperament Personality and life span development". Journal of personality and social psychology.78(1),pp:173-186.
29- Rainwater,L. , Coleman,P. ,& Hndel,J.(1959).WorkingMan's Wife,Ocean's Publications: N.Y.
30- Solomon, M.Bamossy, Askegard, G.S. & Hogg, S.M.(2006). Consumer Behavior: A European Perspective, Prentice-Hall, Englewood cliffs, NJ.
31- Solomon, M.R.(2011).Consumer Behavior,10th Edition, Prentice Hall,PTR.
32- Teck-Hong, Tan.(2011).Neighborhood preferences of house buyers, International Journal of Housing Markets and Analysis,vol.04,no.1,pp:58-69.
33- Tsiotsou, Rodoula.(2005)."Perceived Quality Levels and Their Relation to Involvement, Satisfaction and Purchase Intentions", Marketing-Bulletin,16, Research note 4.
34- Walker, Orville C. (2003).Marketing Strategy: A Decision-Focused Approach, Mc Graw-Hill/Irwin Series in Marketing.