دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، فروردین 1395 
خریدهای اینترنتی و ارزش مصرف‌کنندگان

صفحه 59-82

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فاطمه محمدی


تأثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی

صفحه 133-163

محمدرضا کریمی علویجه؛ مصطفی افشارنژاد


اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری

صفحه 185-209

علی صنایعی؛ مجید محمد شفیعی؛ مائده امینی ولاشانی


آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران

صفحه 211-239

سید حسن حاتمی نسب؛ علی صنایعی؛ سید فتح الله امیری عقدایی؛ علی کاظمی