الگوی انتخاب دفتر خدمات مسافرتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مطالعه در جستجوی دست‌یابی به دو هدف عمده می‌باشد. هدف اول، ارائه الگوی انتخاب دفتر خدمات مسافرتی با تمرکز بر تورهای تفریحی می‌باشد. هدف دوم مطالعه، مقایسه مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی با توجه به ویژگی‌های جمعیت شناختی (جنسیت، وضعیت، تأهل، سن، تحصیلات، شغل و درآمد) می‌باشد.
یافته‌ها در مورد هدف نخست با استعانت از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بین مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین دریافت 98 درصد از پرسشنامه‌های توزیع شده ذیربط در میان گردشگران داخلی، با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی و آزمون فریدمن بیانگر آن است که از نظر گردشگران، الگوی انتخاب دفتر خدمات مسافرتی شهر تهران در برگیرنده پنج عامل، ویژگی محصول (تور بسته‌بندی شده توسط دفاتر خدمات مسافرتی)؛ نحوه خدمات رسانی کارکنان؛ قیمت؛ تبلیغات و نهایتاً شواهد فیزیکی و جایگاه دفاتر خدمات مسافرتی و منابع اطلاعاتی گردشگران می‌باشد.
یافته‌ها در رابطه با هدف دوم با استعانت از آزمون‌های t استودنت و تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) بیانگر آن است که فقط در رابطه با جنسیت و شغل تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern of Travel Agency Choice

نویسنده [English]

  • Abolfazl Tajzadeh Namin
Associate Professor, Allameh Tabatabai’ University
چکیده [English]

This study attempts to achieve two main objectives. The first one is to offera pattern of travel agency choice by focusing on recreational tours. The second one is to compare important factors, with demographic attributes (such as sex, marital status, age, education, occupation and revenue). Results relevant to first objective, using cluster sampling, among the managers of travel agencies, and by receiving also the results of 98% of distributed questionnaires among the domestic tourist, as well as applying factor analysis and Freed man tests, shows that from domestic tourists perspective, there are five factors affecting  on Tehran's travel agency choice. These factors are: product attributes; packaged tours by travel agency; employees' service delivery; price, advertisement and finally physical evidences, as well as the location of travel agency and tourists' sources of information. Findings for second objective, by using the t student and one way analysis of variance (ANOVA), shows that there are only sex and occupation which are significant at 95 % confidence interval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic Tourists
  • Pattern
  • Travel agency
  • Choice
  • recreational tour
  • Tehran city
1- زمانی فراهانی، همیرا (1379)، صنعت گردشگری و خدمات مسافرتی ، تهران، . مؤسسه فرهنگی انتشارات زهد با همکاری مؤسسه آموزش، مطالعات و مشاوره سیاختی بنیاد.
2- گی، چ . و. (1382)، جهانگردی در چشم‌انداز جامع. سید محمد اعرابی و علی پارسائیان؛ تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
3- موون.ج. و مینور.‌م. (1382)، رفتار مصرف‌کننده (جلد اول). عباس صالح اردستان؛ تهران، انتشارات آن.
4- هومن، حیدرعلی (1380)، شناخت روش علمی در علوم رفتاری: پایه های پژوهش، تهران، پارسا.
1- Bowen, T. J., Kotler, P., & Makens, C. J. (2006). Marketing for Hospitality and Tourism. 4th edition. Piarson Prentice Hall.
2- Butterworth, E., Horner, S., & Swarbrook, J. (1999). Consumer Behavior in Tourism. Heineman.
3- Chu, R., & Heung, V. (2000). Important Factors Affecting Hong King Consumers’ Choice of a Travel Agency for All-inclusive Package Tours. Journal of Travel Research, 39(52), 52-59.
4- Ducke,C.R., & M.A.Persia. (1993). Effects of  Distribution Channel Level on Purchasing Attributes and Information Sources, Journal of travel and tourism marketing, 2(2/3), 37-53.
5- Foster, D. L. (1994). First Class: an Introduction to Travel and Tourism. 2nd edition. McGraw-Hill International Editions.
6- Gitelson, R.E., &Kelonesky, D.B. (1998). Travel Agents’ Destination Reccomendations. Annals of Tourism Research, 25(3), 661-674.
7- Guttman, L. (1954). Some necessary conditions for common factor analysis, .Psychometrika, 19, 149-161.
8- Hasty, R., & Reardon, J. (1997). Retail Management. The McGraw-Hill Companies, Inc.
9- Hollowway, J.C., & R.V. Plant. (1992), Marketing for Tourism. London: Pitman.
10- Hsich, S.S., J. Leary, and A.M. Morrison. (1993-94). A Comparison of Package and Non- Package Travellers from the United Kingdom. Journal of International Consumer Marketing, 6 (3/4), 79- 97.
11- LeBlanc, G. (1992). Factors Affecting Consumer Evaluation of Service Quality in Travel Agencies: An Investigation of Customer Perceptions. Journal of travel research, 30 (Spring), 10-16.
12- Lewis, B., Lovelock, CH., & Vandermerwe, S. (1990). Services Marketing: A European Perspective. 3th edition. Prentice-Hall Inc.
13- Mazanec, J.A., Ring, A., Stangl, B., &Teichmann, K. (2010). Usage patterns of advanced analytical methods in tourism research 1988-2008: Asix journal survey. Information technology and tourism, 12, 17-46.
14- Median, A. (1979). Travel Agency Selection Criteria. Journal of Travel Research, 28 (1): 26-32.
15- Medlik, S. (2003). Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality. 3th edition. Butterworth-Heinmann.
16- Morrison, M.A. (1989). Hospitality and Travel Marketing. Albany, NY: Delmar.
17- Persia, M.A., &  R. J. Gitelson (1993). The Differences Among Travel Agency Users in the Importance Ratings of Agency Service Features. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1(4), 77- 97.
18- Quiroga. I. (1990). Characteristics of Package Tours in Europe. Annals of Tourism Research, 17, 185-207.
19- Rayment, R.A., &Joreskog, K.G. (1993). Applied factor analysis in the natural sciences. Cambridge university press.
20- Runyon, K.E., & D. W. Stewart. (1987). Consumer Behavior and the Practice of Marketing, 3d ed. Columbus. OH: Merrill.
21- Sheldon, P.J., &Mak, J. (1987). The Demand for Package Tour: A Mode Choice Model. Journal of Travel Research, 25, 13-17.
22- Solomon, M.R. (1996). Consumer behavior. 3rd edition. Prentice Hall, Englewood, NJ.
23- Touche Ross & Company. (1975). Tour Wholesaler Industry Study. New York: Touche Ross and Company.
24- Wong, S., & Lau, E. (2001) Understanding the Behaviour of Chinese Tourists on Group Tour Packages. Journal of Tourism Research, 40, 57-67.
25- Woodside, A.G., & I. A. Ronkainen. (1980). Vacation Travel Planning Segments. Annals of Tourism Research, 7, 385-94.
26- Yammoto, D., & Gill, A. M. (1999). Emerging Trends in Japanese Package Tourism, Journal of Travel Research, 38, 134-143.