الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این پژوهش باهدف، شناسایی عوامل موثر بر وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی اجرا شد. روش تحقیق این پژوهش ییمایشی بوده و جامعة آماری آن را بازیکنان فوتبال شرکت کننده در یازدهمین دوره لیگ برتر ایران (464N=) تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری روش تمام شماری بود که درنهایت 263 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه با مطالعه حاضر همکاری کردند. از پرسشنامه وفاداری به نام تجاری ونگ فونگ ویاهیا (2008) با پایایی (73/0=α) برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد .از روش‌های آماری آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر وآزمون بونفرونی در سطح معنی­داری 05/0p< استفاده شد.
یافته‌های تحقیق نشان داد که بین عوامل موثر بر وفاداری بازیکنان به نام تجاری پوشاک ورزشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و عوامل کیفیت پوشاک، ویژگی‌های نام تجاری و مدل پوشاک ورزشی از سایر عوامل در خریدهای شخصی بازیکنان فوتبال از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. بنابراین مدیران و برنامه‌ریزان صنعت تولید پوشاک ورزشی باید با ارائه پوشاک با کیفیت خوب و مدل‌های مطلوب در ایجاد و حفظ رضایت‌مندی مصرف کنندگان تلاش کنند تا بتوانند نام تجاری خود را در میان مشتریان گسترش دهند. باحفظ وافزایش نرخ وفاداری مصرف‌کنندگان زمینه ایجاد منافع بلند مدت بنگاه اقتصادی خود را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affecting Factors on Football Players’ Loyalty to Sport’s Apparel Brand - Case: in the Premier League of Iran

نویسندگان [English]

  • mojdeh iran manesh 1
  • E Sh 2
  • K Gh 2
چکیده [English]

The aim of this study was to identify factors influencing the loyalty of football players to sports apparel brand in the eleventh round of the Premier League. Methodology of this research was surveying and population of this research formed players who participated in the eleventh round of Premier League football(N=426).The study sample included 263 people of Premier League football players of Iran. Questionnaire data collection tool for brand loyalty was Wong Foong and yahyah (2008) with reliability of (α=0.73). Analysis of findings using ANOVA(analysis of variance)with repeated measures, a comparison Bunfrony test at a significance level of 0.05 was conducted with spss19 software. The results showed that the factors of the product quality, brand and model of sports was more effective than other factors in loyalty of sports apparel brand. Therefore, program managers, planners of sportswear industry should try to create or modify models to increase brand loyalty and products quality and provide basis increasing rate of customers loyalty and thus provide the long-term interests of their business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loyalty
  • Brand
  • sportswear
  • football
  • Iran
1- تاج‌زاده نمین، ابوالفضل. اله یاری، سمیرا. تاج‌زاده نمین، آیدین (1389). "بررسی وفاداری مشتریان". پژوهشگر، (مدیریت)، شماره7 : 1- 17.
2- جوانمرد، حبیب الله. سلطانزاده، علی اکبر (1388). "بررسی ویژگی‌های برند اینترنتی و وب سایت‌ها و تاثیرآن بر اعتماد وفاداری مشتریان". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 53: 225-256.
3- حمیدی‌زاده، محمد رضا. غمخواری، معصومه (1387). "تعیین سطح وفاداری مشتریان با استفاده از مدل سازمان‌های پاسخگو سریع". پژوهش‌های مدیریت: شماره دوم.
4- رنجبریان، بهرام . غلامی، کریم محمود (1387). "بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی".پژوهشهای مدیریت: شماره دوم.
5– فلاحی، احمد. اسدی، حسن. خبیری، محمد ( 1388). "مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال". نشریه مدیریت ورزشی: دوره 1، شماره 20.
6- کاظمی، محمد رضا. تندنویس، فریدون. خبیری، محمد (1386). "بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه‌ای فوتبال ومقایسه وضعیت موجود با لیگ‌های کره جنوبی وژاپن". نشریه علوم حرکتی و ورزش: شماره 11، 132-121.
7- منصوری، علیرضا. یاوری، زهرا (1382) ." QFDابزاری برای انتقال صدای مشتری به فرآیند طراحی و توسعه محصول". مجله پژوهشی شیخ بهایی.
8– نوربخش، کامران. ارغوانی، علی (1387)." بررسی تاثیر نام تجاری بر روی نگرش". فصلنامه بصیرت: شماره40.
9- یوسفی، بهرام. طاهری، حمیدرضا. شجاعی، وحی د(1386). "بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4". پژوهش در علوم ورزشی، شماره 15: 33-39.
10 - Choi, Deok-hwan (2002). "The realation beatween sport-brand image and the level of sport-brand loyalty perceived by sport consumer s ".the Korean Journal of physical education : 41)3) : 217-226.
11-Dahlgren, Susanna (2011)."Brand loyalty and involvement in different customer levels of a service concept brand".
12-Hamza Salim Kraim (2011)".The Influence of Brand Loyalty on Cosmetics Buying Behavior of UAE Female Consumers". International Journal of marketing Studies: 3(2): 123-133.
13-Kotler, P )1997(."Marketing Management: Analysis planning, Implementation and control". 8th Edition, prentice –Hall Inc,New Jersey.
14 - Lau, M.M, Chang, M.S , MoonK, & liu, w.s (2006)".The Brand Loyalty in Hong Kong", Journal teaxtilil and apparel, Technology and management :( 5):1-13.
15- Lin Yun-Tsan, Lin Chen-Hsien, (2008). "Factors Influencing Brand Loyalty In Professional Sports Fans" .Global Journal of Business Research.(2) (1).
16-Oliver, R.L. (1999). "Whence Consumer Loyalty. Journal of Marketing". (63): 33-34.
17- Leong, R. M., Edwin, M. Abu Bakar, A.R. Ira Meilita, I. Veerappan, G. Rajamanickam, Sh )2012(."A Study of the Influence of Customer Loyalty on Sportswear Buying Behaviour of Malaysian Male Consumers". European Journal of Social Sciences , Vol.28 No1, pp 50-63.
18-Taleghani, M. Taghizadeh Jourshari, M. )2012(. "Assessment of Gender Differences in Brand Loyalty of SportswearConsumers- Case Study: A Sport Shops in the City of Rasht". Journal of Basic and Applied Scientific Research.2 (3):2138-2144.
19- Wong Foong Yee, Yahyah sidek. (2008). "Influence of Brand Loyalty on Consumer Sportswear". Int. Journal of Economics and Management, (2)(2):221-236.