ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی به اجرا درآمد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دارای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد تشکیل می‌دادند. براساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی و با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، 488 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان PESERVQUAL استفاده شد. از آزمون‌های آماری t جفت شده، آزمون رتبه‌بندی فریدمن و مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده‌های تربیت بدنی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0p<) و میانگین امتیازات وضعیت مطلوب بیشتر از وضعیت موجود بود. همچنین در بین ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، در بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بُعد شایستگی دارای بالاترین اولویت و بُعد مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دارای پایین‌ترین و در بین دانشجویان دکتری بُعد اولویت و بُعد همدلی پایین ترین اولویت را داشت. به صورت کلی به نظر می‌رسد که کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد باید ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the quality of educational services in the physical education faculties of IAU branches across Iran and designing it`s model

نویسندگان [English]

  • N A 1
  • F A 2
  • A P 2
  • M O 3
چکیده [English]

The purpose of the present research was evaluation of the quality of educational services in the physical education faculties of IAU branches across Iran and designing it`s model. This research was descriptive-analytical carried out as a field study. The population consisted of all the postgraduate students of physical education in different branches of IAU. 488 students were selected as sample using stratified random sampling and Cochran's formula. A researcher-made questionnaire (PE SERVQUAL) was used for data collection. Paired t-test, Friedman test and SEM were applied for data analysis. The results showed that there is a significant difference between the desired and the actual condition of educational services in physical education faculties of IAU (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of educational services
  • SERVQUAL
  • physical education
  • IAU
1-   بازرگان، عباس؛ فتح آبادی، جلیل و عین الهی، بهرام (1379). "رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقاء کیفیت گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی". مجله روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، سال پنجم (2)، ص7-26.
2-   توفیقی شهرام، صادقی فر جمیل، حموزاده پژمان، افشاری سعیده، فروزان فر فائزه، تقوی شهری سید محمود (1390). کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 4 (1) :21-26
3-   رضا جمالی، محمدصالح اولیا (1388). الگوی بهبود کیفیت خدمات در موسسات اموزش عالی مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4-   روشن،احمدرضا (1388). "رهیافت‌هایی برای تامین مالی دانشگاه‌های دولتی"،مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران.
5-   شمس لیدا، محمودی سعید، ملکی محمدرضا، عاملی الهام، موسوی سیدمیثم (1393). بررسی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران: دیدگاه دانشجویان. مجله علوم پزشکی رازی. 21 (124) :37-46
6-   عنایتی نوین فر لی، یوسفی افراشته مجید، صیامی لیلا، جواهری دانشمند محمد (1390) ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان براساس مدل سرکوآل، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 17، شماره 3(61)، ص 135-151.
7-   قورچیان، نادر قلی (1380‌). تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزشی، فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 7 و 8، ‌سال دوم.
8-    Aldridge, S., Rowley, J. (1998). Measuring customer satisfaction in higher education. Quality Assurance in Education, 6(4): 197-204.
9-    Allen, J., David, D. (1991). Searching for excellence in marketing education: The relationship between service quality and three outcome variables. Journal of Marketing Education, 3: 47-54.  
10- Babbar,  S. (1995). Applying total quality management to educational instruction: A case study from a US public university. International Journal of Public Sector Management, 8(7): 35-55.
11- Badri Masood  A. (2005). Information technology center service quality: Assessment and application of Servqul, The International Journal of Quality & Reliability Management Vol 22 No 8/9.
12- Canic, M.J., McCarthy, P.M. (2000). Service quality and higher education do mix: A case study. Quality Progress, 33(9): 41-46.
13- Chua, C. (2004). Perception of quality in higher education. Australian Universities Quality Forum (AUQF), Adelaide, 7-9 July.   
14- Craft, A. (1994). International Developments in Assuring Quality in Higher Education: Selected Papers from an International Conference, Montreal, 1993. Falmer Press.  
15- Cuthbert, P.F. (1996). Managing service quality in HE: is SERVQUAL the answer? Part 2. Managing Service Quality, 6(3): 31-35.
16- Dehgan, A. (2006). Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction, Master Thesis, Tarbiat Modares University Faculty of Engineering & Department of Industrial Engineering Luela University of Technology,.
17- Firdaus, A. ( 2006). Measuring Service Quality In Higher Education: Three Instruments Compared ,International Journal of Research & Method in Education, v29 n1 p71-89 Apr
18- Galloway, L. (1998). Quality perceptions of internal and external customers: A case study in educational administration. The TQM Magazine, 10(1): 20-26.
19- Grasmlor and etall  (2007). "education quality in University USA" international journal of public sector management, vol 8, 7, pp: 35-55
20- Joseph, M., Yakhou, M., Stone, G. (2005). An educational institution's quest for service quality: Customers' perspective. Quality Assurance in Education, 13(1): 66-82. 
21- Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A multi-item scale for measuring consumer perceptions of the service quality. Journal of Retailing, 64(1): 12-40.
22- Sahney, S., Banwet, D.K., Karunes, S. (2004). Conceptualizing total quality management in higher education. The TQM Magazine, 16(2): 145-159. 
23- Thomas, E., 2003. Strategies for teacher education and training in the context of global change. Plenary Paper Presented at the International Conference on Teaching and Teacher Education, Islamic International University, Kuala Lumpur, Malaysia, Sept.16-18th, 2003.
24- Yeo , R(2009)Service quality ideals in a competitive tertiary environment ,International Journal of Educational Research,Volume 48, Issue 1, , Pages 62-76.