دورکاری و ارتقای عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

2 دانش آموخته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد یزد

چکیده

مفهوم عملکرد سازمانی در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است و رونق روز افزون فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر گسترده آن بر تمامی شئون جامعه از جمله کار و شغل، موجب بروز پدیده کار از راه دور یا همان دور کاری گردیده است. از سوی دیگر، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی از جمله مباحث مهم منابع انسانی است که تأثیرات زیادی روی عملکرد سازمانی و گرایش به سمت دورکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به ارائه مدلی جهت ارزیابی جنبه های گوناگون دورکاری و عملکرد سازمانی و فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی و تاثیر آن­ها بر عملکرد سازمانی خواهیم پرداخت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان سازمان‌های دولتی شهر یزد است که مشتمل بر 3000 نفر می­باشد. تعداد نمونه 341 نفر می‌باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده و از میان کارکنان بخش­های مختلف سازمان ها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش حاضر از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها، نشان داد که بین مولفه‌های کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی، دورکاری و عملکرد سازمانی، فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی، فرسودگی شغلی و دورکاری با ضرایب مسیر 584/0، 369/0، 281/0، 572/0 رابطه معنی­داری وجود دارد ولی بین مولفه­های کیفیت زندگی و دورکاری با ضریب مسیر 102/0 رابطه معنی­داری وجود ندارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با فراهم­آوردن زمینه­های دورکاری با در نظر گرفتن مولفه­های کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی می­توان عملکرد سازمانی را بهبود داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact on teleworking on organizational performance with structural equation modeling

نویسندگان [English]

  • davood andalib 1
  • khodamorad rostami 2
چکیده [English]

The concept of organizational performance in the past two decades has been at the center of developments in public administration and it has become a central goal Information and communication technology and the increasing prosperity and wide- ranging impact on all facets of society, including labor and employment, leads to the phenomenon of remote work or the work has been distant. On the other hand, human resources, quality of life and burnout among the most important issues that impact on organizational performance and the trend toward telecommuting. In this research using descriptive method to provide a model to evaluate various aspects of teleworking and organizational performance and burnout and quality of life and consider their impact on organizational performance. The study consisted of all employees of government agencies Yazd which consisted of 3,000 people. 342 samples of us that using simple random sampling from among the staff of the organizations selected. To collect data, athletics library is used to analyze the data from this study of structural equation modeling is used, The results of the analysis of the data showed that the quality of life and organizational performance, teleworking and organizational performance, burnout and organizational performance, burnout and teleworking path with 0.584, 0.369, -0.281, there is a significant relationship 0.572 but the quality of life and teleworking with no significant correlation coefficient 0.102 path. The results suggest that providing telework with regard to quality of life and burnout can increase organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Performance
  • teleworking
  • job burnout
  • quality of life
1-   الماسی، حسین. و یزدانی، محسن (1390). دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره50، سال هجدهم، ص20 تا 38.
2-   باتمان قلیچ، آرش (1388). دورکاری (کار از راه دور): مزایا و راهکارها، مجله راهکار مدیریت، سال 11، ش 7 و 8، ص 35 تا 41.
3-   بی نام (1388). کیفیت زندگی کاری به نقل از سامانه فکرنو، سامانه خلاقیت، نوآوری . کارآفرینی ص 52 تا 64.
4-   پور افکاری نصرت اله (۱۳۸۰). فرهنگ جامع روان شناسی -روان پزشکی، انگلیسی -فارسی، جلد اول، چاپ سوم، تهران، فرهنگ معاصر.
5-   تهوری، زهره (1392). دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: فصلنامه کتاب، ش23، ص 74تا.93
6-  توکلی، آرمین، حسینی، علی، شیرازی، فرزاد (1391). دورکاری: راهکارها و نقاط ضعف و قدرت، مجله راهکار مدیریت، سال11، ش10، ص 30تا38.
7-   جلالی، علی اکبر، (1391). ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات، شماره مسلسل 18، سال 1391، ص 23 تا 41.
8-  جوادین، رامین. و مرادی، ساسان (1385). فرسودگی شغلی در شرکت حفارنفت جنوب، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره‌ی اول، شماره 2، ص 63 تا 87.
9-  ربیعی، علیرضا. و امینی، پویا (1392). رابطه دورکاری با بهبود توازن میان کار و زندگی اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهران: فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، ش51، سال13.
10-    رهنورد، فرهاد (1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه مدیریت، سال8، ش4، ص79.
11-  ساراسون، ایروین جی. ساراسون، باربارا آر (۱۳۷۱). روان شناسی مرضی، مترجم، بهمن نجاریان و همکاران، جلد اول، چاپ اول، رشد، تهران ص 71.
12-  ساعتچی، محمود (۱۳۸۲). عوامل درون سازمانی مر تبط با فرسو دگی شغلی "کارگران نساجی تهران"، مؤسسه ‌ی کار و تامین اجتماعی ص 75 تا 90.
13-    ساعتچی، محمود (1388). روانشناسی بهره‌وری، ویرایش دوم، تهران، نشر ویرایش ص 82.
14-    عباسی، حسین، فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره 45، بهار 1390 ص 4 تا 18.
15-  غلامی، علی (1388). عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره24، سال ششم، مرداد1388 ص 20 تا 33.
16-    فتحیان، حسن. و جهانی، محسن (1390). دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره50، سال هجدهم، دی 1390 ص 61 تا 80.
17-    فولاد بند، فرزانه( ۱۳۸۵). خستگی شغلی، علل و راه حل، هفته‌نامه‌ی سلامت، شماره‌ی صدو شش، سال سوم، ص ۸.
18-  کردشولی، حسین. و سقاپور، آریا (1390). طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای های مدیریت عملکرد سازمانی، ماهنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره6 ، ص 95 تا 114.
19-    میرسپاسی، ناصر، تاثیر متقابل بهره‌وری . کیفیت زندگی کاری، مجله اقتصاد مدیریت، شماره 15 ص 3 تا 21.
20-  یاوری، وحید. و زاهدی، شاهین (1392). طراحی مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی، تهران: ماهنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره اول، سال هفتم، ص 79 تا122.
21- Breman, F. kreni, D. (2012). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 50, pp79-96
22- Kelliher, C., & Anderson, D, (2010). Doing more with less? Flexible working practices and the intensification of work, humanrelations, 63(1), pp 83–106.
23- Mamdoohi, A.R., & Ardeshiri, A. (2011), an Approach for the Estimation of Aggregate Potential Telecommuting Demand, IJE Transactions A: Basics Vol. 24, No. 4, pp 331-340.
24- Maslach, C. (2003). Job Burnout: New Directions In Research and Intervention. Current Directions in Psychological Science, 12, pp181-198.
25- Peters K, kreni D, (2009) Teleworking: Frameworks for Organizational Research, Journal of Management Studies, vol. 38, issue 8, pp 60-95.
26- Petter, E., Paskal, F., (2012). Telecommuting: The future of work, corporate culture, and American society. Journal of Labor Research. pp 30-45.
27- Preze, M.P., Sanchez, A.M., Carnicer, M.P.L., and Jimenez, M.J.V. (2010). The environmental impacts of teleworking: a model of urban analysis and a case study, Management of Environmental Quality: An International Journal, 15, 6; pp97-111
28- Schweitzer, Linda; Duxbury, Linda (2006). Benchmarking the use of telework arrangements in Canada; Canadian Journal of Administrative Sciences; Vol 23 (2), pp. 105-117.
29- Taskin & Edwards. (2007). The possibilities and limits of telework in a bureaucratic environment. New Technology, Work and Employment, pp 195-207.
30- Whittle, A., Mueller, F. (2009). I could be dead for two weeks and my boss would never know: telework and the politics of representationntwe, New Technology, Work and Employment, 24:2; pp 131-144.