تبیین و ارزیابی استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت گاز ملی ایران

2 عضو هیأت علمی، دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر جوامع علمی وصنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان‏ها با تکیه بر دانش و تقویت و ترویج دانش و فعالیت‏های دانشی در درون خود می‏توانند برتری‏های بلند مدت خود را در عرصه‏های رقابتی حفظ کنند. چرا که دانش، یک محرک کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار ویکی از چالش‏های سازمان‏های امروز محسوب می‏شود.  هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین رابطه بین استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش در شرکت گاز استان خوزستان می باشد. روش تحقیق، توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز استان خوزستان است که 201 به روش نمونه‌گیری تصادفی و براساس فرمول کوکران، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه محقق‌ساخته، استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش، براساس طیف لیکرت 5 گزینه‌ای می‌باشد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 77/0 به دست آمده است.  تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. جهت تحلیل داده‌ها و بررسی رابطه استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش از نرم‌افزار Lisrel  وSPSS  استفاده شد.
 یافته‌های پژوهش نشان داد که که تمامی فرضیه‌های تحقیق با 99% اطمینان تایید می‌گردد. بنابراین بین ابعاد استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش، به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد، و این رابطه به صورت مثبت و مستقیم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and Evaluation of Knowledge Business Strategy and Knowledge Development Strategies (Case Study: Khozestan Gas Company)

نویسندگان [English]

  • Maryam Holakou Pour 1
  • M H 2
چکیده [English]

This Article aims to Review and Explain the Relationship between Business Strategies Knowledge and knowledge Development Strategies in Khozestan Gas Company. The Method of Cross-Correlation and Survey. The Population of the Managers and Employees of Gas Company, Which is based on the Sample of 201 Randomly, were selected. Data collected by two Questionnaires, Knowledge Business Strategies and Strategies for the Development of Knowledge, is based on a 5-point Likert And its Reliability with Cronbach's Alpha Coefficient of 0.79 and 0.77 respectively are obtained. Data analysis was Descriptive and Inferential Statistics. Data analysis and Knowledge to investigate the Relationship between Business Strategies and Development Strategies of Structural equation Modeling Techniques and Pearson Correlation were used. Data analysis and Investigate the Relationship between Business Strategies of Knowledge and Knowledge Development Strategies by LISREL and SPSS Software were used. The Results showed that all Hypotheses with 99% Confidence are confirmed. So the Dimensions of Business Strategy Knowledge and Knowledge Development Strategies, Statistically Significant Relationship, and this Relationship are Positive and Direct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategy
  • Strategy Development Knowledge
  • Culture Knowledge Creation
  • Empowerment
  • Excellence in operations
1-   احمدخانی، هادی (1390). بررسی و شناسایی موانع اجرای موفقیت‏امیز استراتژی‏های کسب و کار در شرکت‌های صنعتی استان فارس،. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: علی ملاحسینی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
2-   حمیدی‌زاده، محمدرضا (1394). تبیین الگوهای بومی توسعه دانش. مطالعات مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 21، صص 249-211.
3-   حمیدی‏زاده، محمدرضا(1393)، برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت، تهران: سمت.
4-   حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). مدیریت دانش و دانایی(ساختار، فرایندها . سازوکارها)، چاپ دوم، تهران: انتشارات یاقوت.
5-   رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت: تهران.
6-   قاضی‏نوری نائینی، سروش (1390). ارتباط پیکربندی‏های توام استراتژی‏های تولید، تکنولوژی و کسب وکار با عملکرد سازمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: لعیا الفت، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
7-   قلایچی، مسعود (1389). تجزیه و تحلیل هماهنگی بین استراتژی‏های نوآوری و استراتژی‏های کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد (مطالعه موردی، صنایع دفاعی ایران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: بهزاد مشعلی. دانشگاه علم و فرهنگ.
8-   منصوریان، تالین. و حاجی‏کریمی (1386). ضرورت توسعه استراتژی مبتنی بر دانش به عنوان عنصر کلیدی در موفقیت سازمان‏های عصر نوین، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران.
9-   هنری‌منتیزبرگ‌ و رابرت‌ ام‌. جیمز (1997). مدیریت استراتژیک، ترجمة‌ محمد صائبی.‌ تهران‌: مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌.
10-    نظافتی، نوید. رادفر، رضا. و ورعی، فاطمه (1391). استراتژی مدیریت دانش کسب و کار، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 10، صص 123-109.
11-    نقوی، میرعلی، سهرابی، شهلا (1392). الگوی نطابق استراتژی‏های مدیریت دانش با استراتژی‏های کسب و کار و منابع انسانی، دهمین کنفرانس بین‏المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران.
12-    وفایی، شهربانو (1381). سیمای میراث فرهنگی مازندران، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور.
13-    هانگر، جی. د. و ویلن، تی. ال. (1381). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی،چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
14- Alfred D. Chandler, Jr. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise (Cambridge, Mas.: MIT Press, 1962), p. 13.
15- David. F. R. (2001), Strategic Management: Concepts and Cases, New York: Prentice Hall.
16- Garvin, D. A. (994), “Building a learning organization”, Business Credit, January, Vol. 96, No. 1, Pp. 19-28.
17- Shanker, R. , et al.(2003), Work Place, Strategic Planning foe Knowledge management Implementation in engineering firms, J. K. M. , Vol. 52, No. 4, Pp. 190-200.
18- Slater, S. F. & Olson, E. M. (2000). “Strategy type and performance: The influence of sales forces management”, Strategic Management Journal, 21 (8), pp. 813-829.
19- Paris, S. and Sasson, L. (2002). “ Leveraging knowledge management across strategic alliances”, Ivery Business Journal, March /April, Available At: www.ivry.uwo.ca/ibj/
20- Zuckerman, A. and Buell, H. (1998), IS the world ready for knowledge management? , Quality Progress, Vol. 31, No. 6, Pp.81-84.