آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیاردانشگاه آزاد زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم

چکیده

این پژوهش بر  بازاریابی مالی و آمیخته‌های آن در بورس اوراق بهادار تأکید دارد و در این راستا تلاش می کند مفهوم بازاریابی مالی را دربورس اوراق بهادار روشن نماید. جامعه آماری تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران و زمان بررسی سال 1393 است. این مطالعه، مطالعه توصیفی پیمایشی  با رویکرد کیفی(اجماع نظرات) است. چرا که این متد روشیبرای بدست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصاتگروهی از اعضای یک جامعهآماری از راهانجام تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط تکنیک مصاحبه از بین خبرگان بازار سرمایه پرداخته شده است.  نتایج تحقیق  حاضر نشان می دهد که جنس بازاریابی مالی در بورس اوراق بهادار با جنس بازاریابی کالاهای واقعی در بازارهای کالا و خدمات متفاوت می باشد. این نوع بازاریابی بیش از آنکه بر آمیخته های بازاریابی سنتی نظیر کالا، قیمت، بسته بندی، تبلیغات و پیشبرد و مکان و زمان عرضه کالا تمرکز نماید، بر اطلاع رسانی تمرکز دارد. در واقع آنچه در بازارهای مالی منجر به اخذ تصمیم می‌گردد، دسترسی سریع و آسان و جامع به اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن است.این امر نه تنها منجر به تعیین صحیح قیمت سهام و سایر اوراق بهادار توسط فعالان بازار شده به نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش ذانی آن کمک می نماید. این مهم به کارایی بازار سرمایه در کشور نیز کمک می کند.


 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

financial marketing mix 7ps inTehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • S.J S 1
  • mehrdad alipour 2
  • M O 3
2 member of the board
چکیده [English]

Abstract

The study on the financial marketing and its combined emphasis on the stock exchange and, in this regard, attempts to clarify the concept of financial marketing in exchange securities. The study is currently in Tehran Stock Exchange and the review in 1393. This study, descriptive study with qualitative approach (agreement of) is. Because this method is a method for obtaining information on attitudes, beliefs, opinions, behaviors or characteristics of the study population is a group of members. To analyze the data collected by interview from the capital market experts discussed. The results show that financial market exchange sex for sex real goods marketing goods and services markets are different. This type of marketing rather than the traditional marketing mix such as product, price, packaging, advertising and promotion, place and time of product delivery focus, focus on information. In fact, what is in the financial markets led to the decision, and a comprehensive easy access to information and analyze it. This leads not only to determine the correct price of shares and other securities by market participants to approach Price Zany shares worth it helps. This is important to the efficiency of the capital market in the country can help.

Keyword:
Financial marketing, marketing mix, Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Financial marketing
  • marketing mix
  • Stock Exchange
1-   انصاری رنانی، قاسم و ناصحی ‏فر، وحید (1386). "الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات مدیریت» شماره 56 صفحه 123.
2-   تهرانی رضا، خضوعی حسین و مصباحی مقدم غلامرضا، بررسی فقهی شیوه‌های موسوم به بازاریابی در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز مدیریت 1385 و 1386 شماره 21و22.
3-   تقی پوریان (1389). "ارزیابی رضایت سهامداران از سرمایه گذاری در بورس با رویکرد فازی". دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی، تهران.
4-        حجت الاسلامی، فخرالدین(1385). بررسی عوامل موثربر رضایت سهامداران از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در چارچوب مدل  SERVQUAL پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة حسابداری و مدیریت.
5-   Darlington Yvonne - Scott Dorothy (2002). qualitative research in practice story from the file, Allen& unwin
6-   Easingwood, C. (1986). New product development for service companies . Journal of  Product Innovation  Management , Vol 4 .
7-   Fok, D., Paap, R., and Franses. PH. (2003) . Econometrics, 16, 2223-256.
8-   Fiordelisi.Franco, Ricci. Ornella (2009). “Bancassurance efficiency gains in the insurance industry: the Italian case”, Paper presented at wolpertinger, european association of university teachers of banking and finance, italy,  september 2009
9-   Goldsmith, Ronald. (1999). The personalized market place: beyond the 4P,S , Marketing Intelligence and Planning, 17(4): 178-185.
10-    Harrison, T. (2000). Financial services marketing, Person Education.
11-    Houman, H. (2006). Practical guide for qualitative research. Tehran, Tehran
12-    John W.Creswell (2007). Qualitative inquiry and research design
13-    Merton, R. (1987). A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. Journal of Finance (July), 483-510.
14-    Miles M.B. and Huberman (1994). "Qualitative Data Analysis."
15-    .Mohammadi, B. (2008). introducing qualitative research methods, Tehran social research and studies center
16-    Padwal, S.M. and R.K. Parchure (2004). "Banassurance in India". Pune: NIBM Publication
17-    Robbins, Stephen P. (1991). Organizational Behavior, Fifth Edition, New Jersey: Prentice Hall.
18-    Rajagopal (2008). Effects  of  customer  services  efficiency  and  market  effectiveness  on  dealer  performance . www.ssrn.com .
19-    Ritchie and Lewis (2003). Qualitative Research Practice: A Guide for SocialScience Students and Researchers.
20-    Ross, S. (1989). Institutional market, Financial marketing, and Financial Innovation. Journal of Finance (July), 541-556.