ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی (مطالعه موردی تعاونی‌های مصرف استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا و عضو هیأت علمی دانشگاه نهاوند

4 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

10.29252/bar.9.17.1

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی در تعاونی‌های مصرف استان همدان بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است که برای تعیین روایی آن از نظرات استادان و متخصصان دانشگاهی و کارشناسان بخش تعاون استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق پیش­آزمون محاسبه گردید و با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا (78/0αm = و 93/0αa =) مورد تأیید قرار گرفت. حجم نمونه در جامعه آماری مدیران 82 نفر و در جامعه آماری مشتریان تعاونی 160 نفر بود. روش‌ها و تکنیک‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر روش‌های توصیفی و تحلیلی است که در قالب نرم­افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای بررسی اعتبار سازه‌ای پرسشنامه و برازش الگوی اندازه‌گیری سازه «ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی» داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار LISRELاز طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که شاخص­های نیکویی برازش تناسب کامل الگو با داده‌های مشاهده شده را تأیید نمودند. نتایج حاصل حاکی از آن بود که از دیدگاه مدیران، حمایت‌های مالی و قانونی، تسهیلات فیزیکی، انگیزش کارکنان، ارتقاء کیفیت کالاها، تبلیغات و بازاریابی و اعتمادسازی بین مدیریت و کارکنان در مجموع 59/64 درصد از ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی‌های مصرف را تبیین می­کنند. از دیدگاه مشتریان نیز، کیفیت‌گرایی- مشتری‌مداری، تبلیغات و اطلاع‌رسانی در مورد کالاهای موجود در فروشگاه، نحوه رفتار کارکنان، عوامل فیزیکی و توسعه خدمات الکترونیکی از مهم‌ترین راهکارها شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Performance of Cooperative Businesses through Redesigning their Productive Capacity: A Case Study of Consumer Cooperatives in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Leila Zolikhaei Sayyar 1
  • Efat Mosavi 2
  • Mehrdad pouya 3
  • Karim Naderi Mahdeei 4
1 PHD Student of Agricultural Development, Bu-Ali Sina University, Hamadan
2 Master of Rural Development, Bu-Ali Sina University, Hamadan
3 Head of Agricultural Extension and Education Dept., Nahavand Higher Education Complex, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
4 Associate Professor, Agricultural extension and Rural Development, Bu-Ali Sina University, Hamadan
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate ways of improving the performance of some consumer cooperative businesses in Hamedan province, Iran, through redesigning their productive capacity. In this descriptive applied survey research, two questionnaires were designed: one to collect the opinions of the managers of the cooperatives (n1 = 82) and the other for their members as consumers (n2 = 160). The validity of the instruments was ensured by a panel comprised of scholars from Bu-Ali Sina University and experts from the provincial bureau of the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare, while their reliability was calculated to be 0.78 and 0.93 using the Cronbach’s alpha via two separate pilot studies. To analyze the data collected from the questionnaires and to further investigate the construct validity of the cooperatives' business performance in the proposed model, a confirmatory factor analysis was done and SPSS and LISRELsoft ware programs were utilized respectively. Meanwhile, the goodness of fit indicators confirmed the consistency of the proposed model with the field evidence. From the viewpoint of the managers, the following factors account for 64.59 percent of the improved business performance of cooperatives: (1) legal and financial protections, (2) physical facilities, (3) personnel motivation, (4) goods quality improvement, (5) marketing/advertising, and (6) trust building amongst managers and staff. Nevertheless, the customers mentioned that the following features could largely improve the cooperatives' business performance: (1) being quality-based and customer-based, (2) advertising and informing, (3) behavior of personnel, (4) improving some physical factors, and (5) developing electronic services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business performance
  • consumer cooperative
  • Hamedan
  • Improved performance
  • Productive capacity
  • Redesigning
1-    آب­پیکر، محمدصادق و مقبل باعرض، عباس (1394). "بررسی کیفیت ارائه عمومی و عملکرد بنگاه­های کسب و کار". دو فصلنامه علمی و پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، 13: 109-93.
2-    ابراهیم­زاده، عیسی و بریمانی، فرامرز (1384)."تحلیلی بر تعاونی­های مرزنشینان و جایگاه ساختاری و عملکردی آن در سیستان و بلوچستان". مجله پژوهش­های جغرافیایی، 51: 123-107.
3-    ابراهیمی، عبدالحمید؛ طاعتی، آرام؛ مهدیه، امید؛ کنعانی، علی (1389). "عوامل مؤثر بر ارتقای مشارکت اعضا در اتحادیه­ها و تعاونی­های مصرف". مجله تعاون، 21 (دوره جدید)، 2: 153-129.
4-    آریانپور، بهروز؛ اللهیاری، محمد صادق؛ و عابدی، محمد (1393). "نقاط قوت و ضعف و تهدیدهای فراروی شرکت­ها و اتحادیه­های تعاون روستایی استان گیلان". مجله تعاون و کشاورزی، 3 (11): 165-143.
5-    بخشی­زاده، الهه؛ قلی­پور، رحمت­اله و آقا­زاده، هاشم (1394). "ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه­گذاران بیمه­های عمر". دوفصلنامه علمی و پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، 14: 53-31.
6-    حمیدی­زاده، محمدرضا و خیرخواه عسکرآباد، محمدرضا (1391). "بررسی تاثیر قابلیت‌های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران". دوفصلنامه علمی و پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، 8: 45-30.
7-    رحمانی نوروزآباد، سامان و رستمی نوروزآباد، مجتبی (1393). "بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری در شرکت­های تولیدی شهرستان سنندج". مدیریت فرهنگ سازمانی، 12 (3): 481-461.
8-    رسولی­آذر، سلیمان و چیذری، محمد (1387). "بررسی جایگاه تعاونی های کشاورزی در اشتغال مولد و کارآفرین". تعاون، (197): 4-10 .
9-    شیرانی، علیرضا (1386). اصول سازماندهی و مدیریت در تعاونی­ها، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران. 
10-    شیرزادی، حسینعلی (1382)."بررسی دیدگاه­های دانشگاهیان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به عواملی که بر میزان و ارتقای بهره­وری در تعاونی مصرف دانشگاه نقش دارند". فصلنامه علوم اجتماعی، ص120-67.
11-    صفری، حسین؛ آریان­فر، خسرو؛ ابراهیمی، عباس (1388). " عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر". تعاون، 20 (212): 51-33.
12-    عباسی، محمدرضا (1386). "شرکت­های تعاونی و توصیه­هایی برای توسعه­ی آن­ها"، تعاون، شماره 110، 6-11.
13-    عزیزپورفرد، فضل­اله؛ قبادی علی­آبادی، سارا و صدیقی، حسن (1394). "عوامل موثر بر موفقیت تعاونی­های دامداران شهرستان کوهدشت". تعاون و کشاورزی، 4 (15): 15-1.
14-    عظیمی­زاده، محمدحسین (1377). " ارتقاء بهره­وری، درشرکت­های تعاونی مصرف". مجله فرهنگ و تعاون، 6: 6-4.
15-    فکور ثقیه، امیرمحمد؛ حدادیان، سیما و کلیدری، یگانه (1394). "تاثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت­مندی و ارزش درک شده مشتری". دو فصلنامه علمی و پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، 13: 203-183.
16-    قدم زن جلالی، اصغر (1386). عوامل موثر بر موفقیت تعاونی­های مصرف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
17-    گراوند، ایوب؛ نورایی، محمود و ساعی ارسی، ایرج (1389). "تأثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان شرکت­های تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت". مجله تعاون، 21 (3): 87-69.
18-    محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمد رحیم (1392). مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل (آموزشی و کاربردی). انتشارات کتاب نشر مهربان.
19-    مستعانی، محمدحسین (1376)."تعاونی­های مصرف مردمی­ترین شبکه توزیع". مجله تعاون، دوره جدید، 78: 5-4.
20-    مقصودی، علی­اصغر (1390). " بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در شرکت­های تعاونی مصرف کارمندی مطالعه موردی شرکت تعاونی مصرف کارکنان ادارة راه و ترابری استان کرمان". مجله مطالعات اجتماعی ایران، 5 (1): 175-153.
21-    ملاحسینی، علی و محمدی، محدثه (1389). " رابطه بین توان مدیران و عملکرد تعاونیهای مصرف شهر کرمان". تعاون، 21 (دوره جدید)، 1: 141-125.
22-    هزارجریبی، جعفر و یاری، حامد (1391). "بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی تعاونی‌های مصرف در شهر کرمانشاه". فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 2 (8): 66-53.
23-    وزارت تعاون (1387). دستاوردها و عملکرد وزارت تعاون به مناسبت سی­امین سالگرد انقلاب اسلامی، انتشارات وزارت تعاون، تهران.
24-   Borda-Rodriguez, A., & Vicari, S. (2014), rural co-operative resilience: The case of Malawi. Journal of Cooperative Organization and Management, 2(1), 1-11.
25-   Briscoe, T. (2010), Making worker cooperatives effective in South Pacific. Journal of Pacific Countries, FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, pp. 243-248.
26-   Brookings, D. (2009), South Dakota cooperative fish and wildlife plains bios tress laboratory 138, SD 57007.
27-   Brown, s., Gray, D., McHardy, J., & Taylor, K. (2015), Employee trust and workplace performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 116, 361–378.
28-   Crop, R. (2005), Cooperative Leadership, UWCC, Bulletin No. 9, July Cooperatives in Wisconsin, Lynn Pitman, UWCC,
29-   De Alessi, M., Sullivan, J. M., & Hilborn, R. (2014), The legal, regulatory, and institutional evolution of fishing cooperatives in Alaska and the west coast of the United States. Marine Policy, 43, 217-225.
30-   Garnevska, E., Liu, G., & Shadbolt, N. M. (2011), Factors for successful development of farmer cooperatives in Northwest China, International Food and Agribusiness Management Review, 14(4), 69-84.
31-   Hazrati, S., Zohdi, M., Seyedi, S.M and Dalvand, M.R. (2012), .Examining impacts of the salesperson’s ethical behavior on the customer’s satisfaction, trust and commitment, African Journal of Business Management, 6(14), 5026-5033.
32-   Kauniainen, C. (1999), Cooperative legislation in Economies in transition, Manuscript, May, p20
33-   Macdonald, T. O. R. & Rowarth, J. S. (2013), Critical Success factors when going global: agribusiness co-operative growth, Proceedings of the New Zealand Grassland Association, 75, 55-60.
34-   Mathuva, D. (2015), Revenue diversification and financial performance of savings andcredit co-operatives in Kenya, Journal of Co-operative Organization and Management, 1-12.
35-   Mikami, K. (2010), Capital procurement of a consumer cooperative: Role of the membership market, Economic Systems, 34, 178–197.
36-   Nkhoma, A. T. (2011), Factors affecting sustainability of agricultural cooperatives: lessons from Malawi. A thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of AgriCommerce at Massey University. New Zealand, March, 2011(Doctoral dissertation).
37-   Padgham, J. (2002), Worker Cooperative, UWCC, Bulletin No. 5, p 17
38-   Reynolds, A. (2006), Hugh Jeffers,An assessment of loan regulations for rural housing cooperatives, UWCC staff paper, 2, 12-13
39-   Rodriguez, J., & College, A. (2010), Smallholders’ agricultural cooperatives and rural development in Colombia, Becario Colfuturo, 1-62.
40-   Uche, M.N., Peters, K.J. and Bokelmann, W. (2010), Can cooperative membership and participation affect adoption decisions? Issues for sustainable biotechnology dissemination, J. Agr. Manage, Econ, 12 (3 & 4), article 18.
41-   Yuliando, H., Erma, K. N., Cahyo, S. A. and Supartono, W. (2015), The Strengthening Factors of Tea Farmer Cooperative: Case of Indonesian Tea Industry, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3, 143-148.