چابکی زنجیره‌ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

10.29252/bar.9.17.31

چکیده

بهبود مدیریت زنجیره‌ی تأمین، دستیابی به یکپارچگی، خودکارسازی و چابکی مدیریت زنجیره‌ی تأمین و کاهش هزینه‌های زنجیره­ی تأمین از جمله عوامل کلیدی رقابت می­باشد. زنجیره‌ی ‌تأمین چابک بر افزایش انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری تأکید داشته و دارای قابلیت پاسخ­گویی سریع به تغییرات بازار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی چابکی زنجیره تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد و یک پژوهش کاربردی به‌شمار می‌آید. جامعه آماری شامل 200 نفر از کارشناسان و مدیران کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت گاز و پتروشیمی بوده که همه آن­ها مورد بررسی قرار گرفته­اند. ابتدا با مطالعه و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مؤلفه‌های مؤثر بر چابکی زنجیره­ی تامین در پنج دسته اصلی شامل شایستگی سازمانی، شایستگی عملیاتی، شایستگی راهبردی، شناخت بازار و مشتری و شایستگی فناورانه و 15 عامل فرعی شناسایی و بر مبنای آن مدل مفهومی پژوهش توسعه داده شد. سپس جهت برازش آن، با استفاده از نرم‌افزار لیزرل فرایند تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای چشم‌انداز مدیریت ارشد، شایستگی­های‌ کارکنان، یکپارچگی، انعطاف‌پذیری، سرعت پاسخگویی، هزینه، فرهنگ یادگیری و نوآوری، فرهنگ بهبود مستمر، یکپارچگی راهبردها، شناخت نیاز مشتری، حساسیت به بازار و مشتری، تأمین رضایت مشتری، زیرساخت­های اطلاعاتی، میزان دسترسی به اطلاعات و نوآوری‌های فناورانه به­طور معناداری بر چابکی زنجیره‌ی تأمین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات فنی و مهندسی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مؤثر می­باشند. در پایان پیشنهادهایی برای ایجاد چابکی در کسب و کارهای پشتیبانی کننده مورد بررسی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agility of the Supply Chain in the Businesses that Technically Support the Iranian Oil and Petrochemical Industries

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jamali 1
  • Marzieh Fallah 2
1 Assistant Professor, Industrial Management Department, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 MSc, Industrial Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the supply chain agility of businesses that support the Iranian oil and petrochemical industries with the equipment they require. According to the literature, through questionnaires, the factors affecting the supply chain agility have been identified. The statistical population of the study was 200 experts and managers in businesses that provide equipment for the Iranian oil and petrochemical industries.  The confirmatory factors were analyzed using the LISREL software, and a test of goodness of fitness was conducted on the model. The results show that certain factors significantly affect the agility of the supply chains. These factor include top managers’ vision, integration, human resources, flexibility, response speed, cost, innovation and learning, continuous improvement, integration of strategies, recognizing customer's requirements, sensitivity to markets and customers, customers’ satisfaction, information infrastructures, access to information, and technological innovations. Finally, according to the research results, some applicable suggestions are presented for improvement of supply chain agility in businesses that provide equipment for the Iranian oil and petrochemical industries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Supply chain
  • Supportive businesses
  • Oil and petrochemical industries
1-       آذر، عادل. تیزرو، علی. و مقبل باعرض ،عباس(1387). طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی. مدرس علوم انسانی،14(69): 1-26.
2-       آذر، عادل. و پیشدار، مهسا(1390). شناسایی و اندازهگیری شاخصهای چابکی سازمانی. پژوهشهای مدیریت،4(11): 5-20.
3-       ابراهیم نژاد، سعدالله، و امامی،رضا (1388). اندازه گیری چابکی سازمانهای تولیدی در محیط های فازی. ماهنامه تدبیر،(207): 32-37.
4-       ابراهیمیان جلودار، یاسر، و ابراهیمیان جلودار، محمود (1390). چابکی سازمانی سرعت پاسخگویی و انعطاف‌پذیری سازمانی. منابع انسانی پلیس،8(39) : 13-39.
5-       اسماعیلی، م.، ربیعه، م.، حیدری، ع. (1392). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران. چشم انداز مدیریت دولتی ، 97-115.
6-       تیزرو، ع.، آذر، ع.، احمدی، ر.، رفیعی، م. (1390). ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن. مدیریت صنعتی ، 17- 36.
7-       جعفرنژاد، احمد، محقر،علی. درویش، مریم. و یاسایی ،مهرداد(1389).ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،14(54): 145-169.
8-       جمشیدی باندری، ف. (2011). رتبه بندی عوامل کلیدی چابکی زنجیره تامین. دومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین. تهران: انجمن لجستیک ایران.
9-       حمیدی ، ن.، حسن پور ، ا.، کیایی ، م.، موسوی ، س. (1389). نقش مدیریت منابع انسانی در چابک کردن سازمانها. مدیریت صنعتی ، 4(8): 111-127.
10-    رضائیان، علی(1388). اثر زیر ساخت اطلاعاتی برای چابکی سازمان تامین اجتماعی. فصلنامه تامین اجتماعی،9(29):185-191.
11-    سلاجقه، سنجر. و نیک پور ،امین(1389). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان. پژوهشهای مدیریت، 3(7): 169- 184.
12-    سهرابی، روح الله. کزازی ،ابوالفضل. و جهانی ،بامداد صوفی(1386). مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب. مطالعات مدیریت صنعتی، 6(17): 49-74.
13-    شهایی، بهنام(1385). ارکان و ویژگیهای زنجیره تأمین چابک. اولین همایش ملی مدیریت صنعتی، تهران، دانشگاه شاهد.
14-    صیادی تورانلو، ح.، جمالی، ر. (1387). ارائه مدلی برای تحلیل اهمیت و عملکرد شاخصهای چابکی زنجیره تامین. نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات. تهران: گروه تحقیقاتی صنعتی تعالی سازان، دانشگاه تهران.
15-    عبدی، ن.، صلواتی، ع.، قاسمی، ش. (1389). بررسی تاثیر فناوری های نوین بانکداری بر چابکی سازمانهامطالعه موردی: بانک ملی شهرستان سنندج. چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی. تهران: انجمن مدیریت تکنولوژی ایران.
16-    عندلیب، اکبر(1383). عوامل اساسی موفقیت در مدیریت زنجیره تامین چابک. لجستیک6(19):48-57.
17-    کزازی، ا.، سهرابی، ر. (1389). ارایه مولفه ها و شاخص های ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران. پژوهش نامه مدیریت تحول ، 142-165
18-    کرمانی، ب. (1388). یادگیری و چابکی سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سلامت. ششمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کشور. تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران
19-    مالی، مجتبی، ترابی،حسین .و گرکز،منصور(1387). بهبود مستمر با نوآوری تأثیر روش ترکیبی بهبود مستمر و نوآوری در توسعه سازمان‌های ایرانی. مدیریت و توسعه،۲۱ (۴): 76-105.
20-    محقر، علی، ملایی ،منیژه، و افضلیان، مهدی(1392). رتبه بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تامین چابک. مجله مدیریت زنجیره تامین،43: 54-61.
21-    ملکیان، پ.، فکری، ر.، سعیدی، ن. (1393). بررسی تأثیر ابعاد چابکی بر مدیریت بحران مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی ایران. کنفرانس ملی مدیریت بحران. تهران: دانشگاه تهران.
22-    میرقربانی گنجی، سید موسی(1391). بهبود مستمر و کایزن. مدیریت صنعت هوشمند، 15(133): 14-18.
23-    نخعی، عیسی(1388). “یکپارچه سازی زنجیره تامین، بهبود کارایی.” دانش روز(45)،41-45.
24-     Agarwal , A., Shankar , . R. & Tiwar, . M. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial Marketing Management ,36(4),443–457.
25-     Arteta, B. M., & Giachetti, R. E. (2004). A measure of agility as the complexity of the enterprise system. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 20(6), 495-503.
26-     Asif Hasan, M., Sarkis, . J. & Shanka, . R. (2012). Agility and production flow layouts: An analytical decision analysis. Computers & Industrial Engineering,62(4), 898-907.
27-     Balasubramanian, K. (2002). Supply Chain Management in Oil Downstream Distribution Business: A perspective on IT Alternatives and Issues. Info Systems Technology Ltd.
28-     Baramichai, M., Zimmers Jr, E. W., & Marangos, C. (2007). Agile supply chain transformation matrix: a QFD-based tool for improving enterprise agility. International Journal of Value Chain Management, 1(3), 281-303.
29-     Baskervillea، R.، Pries-Hejeb ، J.، & Madsenb، S. (2013). Post-agility: What follows a decade of agility? Information and Software Technology, 53, 543–555.
30-     Brown, C. V., & Magill, S. L. (2009). Reconceptualizing the context-design issue for the information systems function. Organization Science, 9(2), 176-194.
31-     Chan, A. T., Ngai, E. W., & Moon, K. K. (2016). The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry. European Journal of Operational Research. In Press, Corrected Proof.
32-     Collin, J., & Lorenzin, D. (2006). Plan for supply chain agility at Nokia: lessons from the mobile infrastructure industry. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36(6), 418-430.
33-     Dyer, L., & Shafer, R. A. (1998). From human resource strategy to organizational effectiveness: Lessons from research on organizational agility. Center for Advanced Human Resource.
34-     Fayezi,S, Zutshi,A and O'Loughlin,A 2015, How Australian manufacturing firms perceive and understand the concepts of agility and flexibility in the supply chain, International Journal of Operations and Production Management,35(2), 246-281.
35-     Fernando, Y., & Saththasivam, G. (2016). Green supply chain agility in EMS ISO 14001 manufacturing firms: empirical justification of social and environmental performance as an organizational outcome. International Journal of Procurement Management, 10(1), 51-69.
36-     Gligor, D. M., Esmark, C. L., & Holcomb, M. C. (2015). Performance outcomes of supply chain agility: when should you be agile? Journal of Operations Management, 33, 71-82.
37-     Jamali, G., & Noshadi, A. (2014). "Factors Affecting Organizational Agility In Iranian Oil Terminals Company: An Empirical Investigation." International Journal Of Current Life Sciences,5(15), 10761-10765.
38-     Jin-Hai, L., Anderson, A. R., & Harrison, R. T. (2013). The evolution of agile manufacturing. Business Process Management Journal, 9(2), 170-189.
39-     Kahraman, C., & Öztayşi, B. (2014). Supply Chain Management Under Fuzziness. Springer Berlin Heidelberg.
40-     Kidd, P. T. (1995, October). Agile manufacturing: a strategy for the 21st century. In Agile Manufacturing (Digest No. 1995/179), IEE Colloquium on (pp. 1-1). IET.
41-     Kumar, N.A. (2010). "Agility in Project Management." Infosys Technologies.
42-     Lai, K. H., Wong, C. W., & Cheng, T. E. (2008). A coordination-theoretic investigation of the impact of electronic integration on logistics performance. Information & Management, 45(1), 10-20.
43-     Lee, J., Cho, H., & Kim, Y. S. (2015). Assessing business impacts of agility criterion and order allocation strategy in multi-criteria supplier selection. Expert Systems with Applications, 42(3), 1136-1148.
44-     Liu, H., Ke, W., Wei, K. K., & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility. Decision Support Systems, 54(3), 1452-1462.
45-     Lou, P., Chen, Y. P., & Ai, W. (2004). Study on multi-agent-based agile supply chain management. The international journal of advanced manufacturing technology, 23(3-4), 197-203.
46-     Luo, Y., Liu, Y., & Xue, J. (2009). Relationship investment and channel performance: An analysis of mediating forces. Journal of Management Studies, 46(7), 1113-1137.
47-     Maskell, B (2010). The age of agile manufacturing, Supply Chain Management. An International Journal; 6 (1), 5-11.
48-     Mehrani, H, Ebrahimy, A. H., & Safarzad, R. (2014). Identifying and Evaluating Agility Indicators of Supply Chain AHP method. (A Case Study: Golestan Gas Company). International Journal of Logistics, 3(16),522-533.
49-     Naylor, J., & Greig, M. (2015). A hierarchical model of factors influencing a battery of agility tests. The Journal of sports medicine and physical fitness, 55(11), 1329-1335.
50-     Purvis, L., Gosling, J., & Naim, M. M. (2014). The development of a lean, agile and leagile supply network taxonomy based on differing types of flexibility. International Journal of Production Economics, 151, 100-111.
51-     Sahebi, H., Nickel, S., & Ashayeri, J. (2014). Strategic and tactical mathematical programming models within the crude oil supply chain context-A review. Computers & Chemical Engineering, 68, 56-77.
52-     Subramaniam, R., & Marimuthu, M. (2010). Bank credit card and the selection criteria: An exploratory study. African Journal of Business Management, 4(16), 3463.
53-     Tabrizi, M. S. H. M. (2013). Modeling the metrics of lean, agile, and leagility: An AHP-based approach. African Journal of Business Management, 7(13), 989.
54-     Tse, Y.K., Zhang, M., Akhtar, P. & MacBryde, J. (2016). Embracing supply chain agility: An investigation in the electronics industry, Supply Chain Management: An International Journal, 21(1), pp. 140–156.
55-     Weber, M. (2002). Measuring supply chain agility in the virtual organization. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32(7), 577-590
56-     Wu, K. J., Tseng, M. L., Chiu, A. S., & Lim, M. K. (2016). Achieving competitive advantage through supply chain agility under uncertainty: A novel multi-criteria decision-making structure. International Journal of Production Economics. In Press, Corrected Proof.
57-     Yang، J. (2014). Supply chain agility: Securing performance for Chinese manufacturers. Int. J. Production Economics, 150, 104–113.
58-     Yusuf, Y. Y., Gunasekaran, A., Musa, A., Dauda, M., El-Berishy, N. M., & Cang, S. (2014). A relational study of supply chain agility, competitiveness and business performance in the oil and gas industry. International Journal of Production Economics, 147, 531-543.