تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ارومیه

10.29252/bar.9.17.55

چکیده

انتخاب روش ورود یکی از مهم­ترین و بحرانی­ ترین تصمیمات استراتژیک برای شرکت­ هایی است که به دنبال توسعۀ و گسترش جهانی ­اند و به انتخاب بازار هدف خود اقدام نموده ­اند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی­ های بازاریابی بین ­الملل بر عملکرد صادراتی در شرکت ­های تولیدی و صادراتی می­ باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده­ های مورد نیاز از نوع پژوهش­، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری، شرکت­ های تولیدی و صادراتی استان آذربایجان غربی می‌باشد که با استفاده از روش تمام شماری، نیمه دوم سال 1393-1394 داده­ها جمع­ آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده و از مصاحبه هم به عنوان ابزار مکمل استفاده شده و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تحلیل داده­ ها از آزمون‌های کلموگروف-اسمیرنف و رگرسیون در بستۀ نرم افزار SPSS21 استفاده شده است. نتایج تحلیل داده­ ها، نشان می‌دهد که استراتژی­ های بازاریابی بین­ الملل بر عملکرد صادراتی تأثیر معناداری دارد. همچنین فرضیه­ های فرعی نشان می‌دهد استراتژی کاملاً استاندارد­سازی بر عملکرد صادراتی تأثیر معنی­داری ندارد و استراتژی نسبتاً استاندارد­سازی بر عملکرد صادراتی تأثیر معنی­داری ندارد اما استراتژی کاملا ًانطباقی تأثیر معنی­داری بر عملکرد صادراتی دارد و همچنین استراتژی نسبتاً انطباقی تأثیر معنی­داری بر عملکرد صادراتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of International Marketing Strategies on Export Performance

نویسنده [English]

  • Reza Rezaee
Master of Business Administration University of Urmia
چکیده [English]

Selecting an input method is one of the most critical and important strategic decisions for companies that seek to expand globally and have chosen their target markets. The aim of this study is to investigate the impact of international marketing strategies on the export performance of manufacturing and export companies. This study is objective-based and functional. Also, according to the way of the data are collected, it is a descriptive and correlational study. The statistical population of this study comprised the manufacturing and export companies of West Azarbaijan. The data were collected in the second half of 2014 using a standardized questionnaire, and interviews as a complementary tool. To assess the reliability of the questionnaire, Cronbach’s alpha coefficient was used. To analyze the data, Kolmogorov-Smirnov test and a regression software package of SPSS21 were used. The analysis of data showed that international marketing strategies have a significant impact on export performance. The sub-hypothesis suggested that full standardization strategies have no significant effect on it, fully adaptive strategies have a significant effect and fairly adaptive strategies hasn’t significant effect on export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International marketing strategy
  • Manufacturing and export companies
  • West Azarbaijan Province
  • Export performance
1-   اسماعیل پور، حسن (1383). مدیریت بازاریابی بین­المللی. جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات نگاه دانش، تهران.
2-   اعرابی، محمد. رضوانی، حمید رضا (1387). استراتژی بازاریابی. جلد اول، چاپ اول، پژوهشکده مدیریت سماء و انستیتو ایز ایران، تهران.
3-   اعرابی، محمد. دهقان، نبی­الله (1389). «مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین­الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستم­های بازاریابی بین­الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی: سال ششم، شماره 17، صص75- 105.
4-   احسانی، جلال. محمدیان، محمود (1390). «بررسی تأثیر استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت­های صادر کننده مواد غذایی». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
5-   اختر، اس اچ (1380). بازاریابی جهانی. ترجمه حسن اسماعیل پور؛ محسن نجفیان. جلد اول، چاپ دوم، انتشار نگاه دانش، تهران.
6-   اعرابی، محمد. دهقان، نبی­الله. (1389). استراتژی بازاریابی بین­الملل. جلد اول، چاپ اول، انتشارات مهکامه، تهران.
7-   تاج الدین، مهدی. طالبی، کامبیز. رستگار، عباس­علی. سمیع­زاده، مهدی (1391). «ارتباط بین نوع استراتژی­های کسب و کار مورد استفاده در شرکت­های کوچک و متوسط و بین‌المللی شدن آنها». مدیریت بازرگانی: دوره چهارم، شماره 11، صص 19-38.
8-   حقیقی، محمد. فیروزبان، محمود. نجفی مجد، صمد (1387). «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی». نشریه مدیریت بازرگانی: شماره 1، صص 3-20.
9-   حسینی، سید یعقوب. میر جهان مرد، سید جواد (1390). «کارکرد صادراتی شرکت­ها: شناسایی اثر مزیت­های رقابتی، تطبیق تاکتیک­های بازاریابی و تجزیه صادراتی بر کارکرد صادراتی». مجله علمی و پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین: شماره 1، سال اول، صص 155-180.
10-    حسنقلی پور، طهمورث. متوسلی، محمود. محمدی، شاپور. حسینی، فرشید (1389). «تأثیر برنامه­های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی مطالعۀ موردی: صنعت برق». نشریه مدیریت بازرگانی: دوره دوم، شماره5، صص 12-40.
11-    حسینی، سید احمد. قاضی­زاده، مصطفی. عباسی اسفنجانی، حسین (1387). «بررسی تأثیر به کارگیری بازاریابی الکترونیک بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال 79-1384». ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور: سال پانزدهم، شماره 32، صص50-62.
12-    حسینی، میرزا حسن (1383). بازاریابی بین­الملل. جلد اول، چاپ اول، انتشارات پیام نور، تهران.
13-    دهقان، نبی­الله (1386). «بررسی طبقه­بندی و انتخاب استراتژی­های ورود به بازارهای بین­المللی». مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ایران.
14-    دهدشتی شاهرخ، زهره (1386). «عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت­های کوچک و متوسط». فصلنامه مطالعه مدیریت: شماره 53، صص51-67.
15-    دعایی، حبیب­اله. حسینی رباط، سید منصوره (1389). «تجارت خارجی بازار محور، روابط بازرگانی بین­الملل و عملکرد صادراتی مطالعۀ موردی: شرکت­های صادراتی شهر مشهد». مدیریت بازرگانی: شماره 6، دوره 2، صص61-82.
16-    علی احمدی، علیرضا. فکری، رکسانا. فتحیان، محمد (1388). «تعیین عوامل موثر بر چابک­سازی فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از روش تجزیه به مولفه­های اصلی (مورد مطالعه: صنایع تولیدی ایران)». مدیریت فردا: شماره 21، صص 34-43.
17-    رضوانی، حمید رضا (1391). روش تحقیق در مدیریت. جلد اول، چاپ دوم، انتشارات مهربان نشر، تهران.
18-    رهنورد، فرج­اله. طاهرپور، حبیب اله. محمد علی تجریشی، ایمان (1390). «بررسی تأثیر همترازی­های عمودی و افقی راهبردهای صادرات عملکرد صادراتی صد شرکت برتر ایران». فرآیند مدیریت و توسعۀ: شماره 77، صص25-48.
19-    زریباف، مهدی. حسینی کیا، سید تقی (1382). مدیریت بازاریابی جهانی. جلد اول، چاپ دوم، انتشارات گسترش علوم پایه، تهران.
20-    سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه (1387). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. جلد اول، چاپ شانزدهم، موسسۀ انتشارات آگاه، تهران.
21-    سادات نجفی­زاده. نادر.(1387). «ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر انتخاب استراتژی استاندارد­سازی در ایران (MNC’s) یا انطباقی در شرکت­های بین­المللی خارجی». فصلنامه علوم مدیریت ایران: سال سوم، شماره 12، صص27-47.
22-    شافعی، رضا (1391). «مطالعه تأثیرپذیری استراتژی­های حضور در بازار از نگرش‌های مدیریتی و رابطه آنها با انتخاب الگوی سنجه­های بازاریابی در شرکت­های تولیدی صنعتی». فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین: سال دوم، شماره چهارم، صص84-104.
23-    کاتلر، فلیپ. آرمسترانگ، گری (1386). اصول بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده. نشر آموخته، اصفهان، هشتم.
24-    وارن جی، کیگان (1380). مدیریت بازاریابی جهانی. ترجمه عبدالحمید ابراهیمی. دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران.
25-    کاتئورا، فلیپ. گراهان، جان ال (1387). بازاریابی بین­المللی. ترجمه هاشم نیکومرام؛ محمد علی عبدالوند. جلد اول، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
26-    کرمپور، عبدالحسن. شریفی، کیومرث. صفا­بخش، شهلا (1391). «ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیر فلزی». مدیریت بازرگانی: دوره 4، شماره 12، صص 113-128.
27-    گل علیزاده، فاطمه. رضوانی، حمید رضا (1390). «بررسی و دستۀ­بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی­های ورود به بازارهای خارجی مورد مطالعۀ: صادرکنندگان صنایع غذایی در استان مازندران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
28-    گلستان، فرشاد. حسینی، سید حمید (1385). «طراحی الگوی استراتژی ورود به بازار جهانی: صنعت خودروی ایران». فصلنامه مدرس علوم انسانی: دوره 10، شماره 1، صص 102-90.
29-    ماریوس، لیوس (2002)، «روش استاندارد­سازی در مقابل روش انطباقی در استراتژی بین­المللی بازاریابی: ارزیابی کامل تحقیقات تجربی». کسب کار بین المللی: شماره 12، صص 141-171.
30-    مومنی، منصور. فعال قیومی، علی (1390). تحلیل آماری با استفاده از Spss و Amos. چاپ هفتم، گنج شایگان، تهران.
31-    مشبکی، اصغر. خادمی، علی اکبر (1391). «نقش برنامه­های توسعۀ صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاهها». بهبود مدیریت: سال ششم، شماره 3، صص 98-138.
32-    واکر، اورویل سی. بوید، هارپر. مالینز، جان. کلود لرش، جان (1383). استراتژی بازاریابی. ترجمه محمد اعرابی؛ داود ایزدی. جلد اول، چاپ اول، نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران.
33- Ambler,T. and Riley, D. (2004) Marketing Metrics: A Review of Performance Measures in Use in the U.K. and Spain.
34- Aaby, N.F. and Slater, S.F. (1989). Managerial influences on export Performance: a review of the empirical literature 1978-88. International Marketing Review, 6 (4), 53-68.
35- Autry C.W. Griffis S.E. Goldsby T.J. & Bobbitt L.M. (2005). Warehouse management systems: Resource commitment, capabilities, and organizational performance. Journal of Business Logistics, 26(2), 165-183.
36-  36) Brodrechtova, Y. (2008). Determinants of export marketing strategies of forest products companies in the context of transition the case of Slovakia. Forest Policy and Economics, 10, 450-459.
37- Cavusgil, T. S. (2002). Differences among exporting firms based on their degree of internationalization. Journal of Business Research, 12(2).
38- Clark, B. H. (1999). Marketing performance measures: History and interrelationships. Journal of Marketin Management, 15, 711−732.
39- 39) Clark, K. B., & Wheelwright, S. C. (1994). “The product development challenge: competing through speed, quality, and creativity”. Harvard Business School Press.
40- Çavuşgil, S. T., & Zou, S. (1994). “Marketing strategy–performance relationship: An investigation of the empirical link in export market ventures”. Journal of Marketing, 58(1), 1-21.
41- Katsikeas, C., Leonidou, L., & Morgan, N. (2000). “Firm-level export performance assessment: review, evaluation and development”. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 493-511.
42- 42)Kim Man M.M.(2010).The Relationship between Distinctive Capabilities,Innovativeness, Strategy Types and the Export Performance of Small and Medium-Size Enterprises (SMEs) of Malaysian Manufacturing Sector. Inte rnational Journal of Management and Innovation, Volume 2, Issue1.PP.15-30.
43- Lee, C. and grffith, D.A. (2004)." The marketing streting, strategyperformance relationship on an export – driven developing economy".International Marketing Review, Vol. 21 No 3. pp 321-334    
44- Lovett, M. and J. MacDonald (2005), "How Does Financial Performance Affect Marketing? Studying the MarketingFinance Relationship from a Dynamic Perspective," The Journal of the Academy of Marketing Science, 33(4), 476-485.
45- Lee flang P, Bijmolt T, Doorn J; Hanssens D, Van herder, Verhoef P, Wirenja, J(2009). Creating Lift versus Building the Base: Current Trends in Marketing Dynamics, in International Journal of Research in Marketing. Vol. 26, p. 13-20.
46- Miles, R.E. and Snow, C.C. (2000), Organizational Strategy, Stru cture an Process, McGraw-Hill,New York, NY.
47-     Ozsomer, A., Bodur, M., & Cavusgil, S. T. (1991). “Marketing standardization by multinationals in an emerging market”. European Journal of Marketing, 25(12), 50-64.
48-     Styles, C., and Ambler, T. (1994). Successful export practice: The UK experience. International Marketing Review, 11 (6), 23-47.
49-     Slater, S.F. and Olson, E.M. (2001), Marketing’s contribution to the implementation of business strategy: an empirical analysis, StrategicManagement Journal, 22 ( 11), 105-67.
50-     Sousa, Carlos M.P (2005). “ Export performance measurement: A evaluation of the empirical research in the literature, academy of marketing science review”. available: http://www.amsreview.org.
51-     Singer, T.O. and Czinkota, M.R.(1994).”Factors associated with effective use of export assistance”. Journal of International Marketing, Vol. 2 No 1.pp 53-71.
52-     Shoham, A. (1999). “Bounded rationality, planning, standardization of international strategy, and export performance: a structural model examination”. Journal of International Marketing, 7(2), 24-50.
53-     Theodosiou, M., & Leonidou, L. C. (2003). “Standardization versus adaptation of international marketing strategy: an integrative assessment of the empirical research”. International Business Review, 12(2), 141-171
54-     Thirkell, p. and Rmadani, D.(1998) Export performance: Success, European Journal of Marketing, 32, pp. 813-820.
55-     Valos, M., Baker, M., (2002); "Developing an Australian Model of Export Marketing Performance Determinants", Marketing Intelligence and Planning, 14 (3), pp. 11-20.
56-     Wheelen, T. L. and Hunger, J. D., (2000); Strategic Management, Prentice Hall International Inc, 7th ed, p. 83.
57-     Zou, s. and Stan, s.(1998) The Determinants of Export Performance, International Marketing Review, 15, pp.333-356.