تأثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تروریج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

10.29252/bar.9.17.99

چکیده

پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 1022 نفر از گلخانه­داران شهرستان جیرفت در استان کرمان تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)،  تعداد 246 نفر از آنان از طریق روش نمونه­گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎های استاندارد استفاده گردید. داده‌های گردآوری شده با تکنیک چند متغیره مدل­سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار AMOS20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور آزمون اثر میانجی، از روش چندمنظوره خودگردان­سازی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه اثر مثبت و معنی­داری بر عملکرد مالی داشته (001/0=ρ-value، 66/0=β) و در حدود 44 درصد از واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی از طریق عملکرد مشتری معنی‎دار بوده (001/0=ρ-value، 214/0=β) و متغیر عملکرد مشتری بر رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی اثر میانجی جزئی داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Customer Performance on the Relationship between Financial Performance and Entrepreneurial Marketing

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mangeli 1
  • Rohollah Rezaei 2
  • Leila Safa 3
1 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
چکیده [English]

This descriptive survey research was conducted to investigate the effect of customer performance on the relationship between financial performance and entrepreneurial marketing. The population of the study was comprised of all the greenhouse keepers in the county of Jiroft in Kerman Province (N = 1022). According to the table proposed by Bartlett et al. (2001), a sample size of 246 was selected using a stratified random sampling method. The data were collected through standard questionnaires and analyzed with the Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique, using AMOS20 software. The bootstrapping method was used for testing the mediating effect. The results showed that entrepreneurial marketing has a positive and significant effect on financial performance (ρ-value = 0.001, β = 0.66); it explained about 44 percent of its variances. In addition, as the results indicated, the sum of the indirect effects of entrepreneurial marketing on financial performance through the variable of customer performance was significant (ρ-value = 0.001, β = 0.214), and customer performance partially mediated the effect of entrepreneurial marketing on financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer performance
  • Entrepreneurial marketing
  • Financial performance
  • Greenhouse businesses
1-   پهلوان­شریف، سعید. و مهدویان، وحید (1394). مدل­سازی معادلات ساختاری با AMOS. تهران، انتشارات بیشه.
2-   خضری، مجید. و خضری، مینا (1393). "تعیین الگوی کشت با هدف حداکثر نمودن بازده اقتصادی (مورد مطالعه، گلخانه­های منطقه جیرفت و کهنوج)". مجموعه مقالات اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، جیرفت، 12 اسفندماه 1393.
3-   رضائی، روح­اله. منگلی، نسرین. و صفا، لیلا (1394). "بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط". نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2 (2): 16-1.
4-   شریفی، امید (1393). بررسی مسایل و مشکلات فراروی موفقیت کسب و کارهای گلخانه­ای در شهرستان جیرفت. گزارش طرح پژوهشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت.
5-   قرائی­پور، رضا. و داروغه، هلیا (1394). "تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط". مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش­های علوم مدیریت، تهران، 4 مهر ماه 1394.
6-   محمود­زاده، مهدی (1395). "بررسی تأثیر ابعاد استراتژی­گرایی بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMES)". فصلنامه مدیریت شهری، 42: 34- 23.
7-    Asgarnezhad Nouri, B., Sanayei, A., Fathi, S., & Kazemi, A. (2015). "The effect of marketing tactical capabilities on the financial performance of the firms: Meta-analysis approach". Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 8 (1), 73-96.
8-    Bartlett, J., Kotrlik, J., & Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19 (1), 43-50.
9-    Becherer, R., Helms, M., & McDonald, J. (2012). "The effect of entrepreneurial marketing on outcome goals in SMEs". New England Journal of Entrepreneurship, 15 (1), 1-12.
10-   Lee, C., & Lin, C. (2016). "Globalization political institutions, financial liberalization, and performance of the insurance industry". North American Journal of Economics and Finance 36, 244-266.
11-   Chen, Y., Li, P., & Evens, K. (2012). "Effects of interaction and entrepreneurial orientation on organizational performance: Insights into market driven and market driving". Industrial Marketing Management, 41, 1019-1034.
12-   Chiva, C., & Alegre, J. (2009). "Investment in design and firm performance: The mediating role of design management". J Product Innovation Management, 26, 424-440.
13-   Fiore, A., Niehm, L., Hurst, J., Son, J., & Sadachar, A. (2013). "Entrepreneurial marketing: Scale validation with small, independently-owned businesses". Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7 (6), 63-86.
14-   Ghanavati, M. (2014). "The effect of corporate culture and market orientation on Iranian industrial SMEs’ performance". Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 2 (7), 413-436.
15-   Hacioglu, G., Eren, S., Eren, M., & Celikkan, H. (2012). "The effect of Entrepreneurial marketing on firm’s innovative performance in Turkish SMEs". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 871-878.
16-  Hair, J., Black, C., Babin, J., & Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. USA: Prentice Hall Publisher.
17-   Hallback, J., & Gabrielsson, P. (2013). "Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies". International Business Review, 22, 1008-1020.
18-   Hamali, H. (2015). "The effect of entrepreneurial marketing on business performance: Small garment industry in Bandung city, Indonesia". Developing Country Studies, 5 (1), 24-30
19-   Hayes, A. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. USA: Gilford Press.
20-   Hempenius, S. (2012). Entrepreneurial marketing: Effects on performance of SMEs. MSc Thesis, Rotterdam School of Management, Erasmus University.
21-  Jones, R., & Rowley, J. (2011). "Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration". International Small Business Journal, 29 (1), 25-36.
22-   Karaye, Y., Ishak, Z., & Che-Adam, N. (2014)." The mediating effect of stakeholder influence capacity on the relationship between corporate social responsibility and corporate financial performance". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 528-534.
23-   Kilee, Y., Hokim, S., Kyoseo, M. & Hight, S. (2015). Market orientation and business performance: Evidence from franchising industry. International Journal of Hospitality Management, 44, 28-37.
24-   Kocak, A., & Abimbola, T. (2009). "The effects of entrepreneurial marketing on born global performance". International Marketing Review, 26 (4/5), 439-452.
25-   Malichova, E., & Durisova, M. (2015). "Evaluation of financial performance of enterprises in ITs sector". Procedia Economics and Finance, 34, 238-243.
26-  Manasra, E.A., Zyadat, M.A., Awamreh, M.A., & Alnsour, M.S. (2013). "Linking entrepreneurial marketing and performance indicators in Jordanian hotel industry". Journal of Management Research, 5 (3), 86-94.
27-   Marchini, P.L., & D’Este, C. (2015). "Comprehensive income and financial performance ratios: which potential effects on RoE and on firm’s performance evaluation?" Procedia Economics and Finance, 32, 1724-1739.
28-   Mazzi, C. (2011). "Family business and financial performance: Current state of knowledge and future research challenges". Journal of Family Business Strategy, 2 (3), 166-181.
29-   Miles, M., & Darroch, J. (2006). "Large firms, entrepreneurial marketing processes, and the cycle of competitive advantage." European Journal of Marketing, 40 (5/6), 485-501.
30-   Morris, M., Schindehutte, M., & Laforge, R. (2002)." Entrepreneurial marketing: A construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives". Journal of Marketing Theory and Practice, 10 (4), 1-19.
31-  Mort, G.S., Weerawardena, J., & Peter, L. (2012). "Advancing entrepreneurial marketing evidence from global firms". European Journal of Marketing, 46 (3/4), 546-561.
32-   Mura, L., & Buleca, J. (2014). "Trends in international business of the Slovak small and medium food enterprises". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 905-912.
33-   Ornek, A., & Ayas, S. (2015). "The Relationship between intellectual capital, innovative work behavior and business performance reflection". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1387-1395.
34-   Pagan, A., & Robinson, T. (2014). "Methods for assessing the impact of financial effects on business cycles in macro econometric models". Journal of Macroeconomics, 41, 94-106.
35-   Pan, F. (2015). "Practical application of importance-performance analysis in determining critical job satisfaction factors of a tourist hotel". Tourism Management, 46, 84-91.
36-  Preacher, L., & Hayes, A. (2008). "Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models". Behavior Research Methods, 40 (3), 879-891.
37-   Prieto, I., & Revilla, E. (2006). "Assessing the impact of learning capability on business performance: Empirical evidence from Spain". Management Learning, 37 (4), 499-522.
38-   Ramanathan, R. (2010). "The moderating roles of risk and efficiency on the relationship between logistics performance and customer loyalty in e-commerce". Transportation Research Part E, 46, 950-962.
39-   Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G., & Frese, M. (2009). "Entrepreneurial orientation and business performance and assessment of past research and suggestion for the future". Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 761-780.
40-   Rezvani, M., & Khazaei, M. (2013). "Prioritization of entrepreneurial marketing dimensions: A case of in higher education institutions by using entropy". International Journal of Information, Business and Management, 4 (12), 297-306.
41-   Santos, J.B., & Brito, L.A. (2012). "Toward a subjective measurement model for firm performance". Brazilian Administration Review, 9, 95-117.
42-   Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). "Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches". Academy of Management Review, 1 (4), 801-808.
43-  Wallnofer, M., & Hacklin, F. (2013). "The business model in entrepreneurial marketing: A communication perspective on business angels’ opportunity interpretation". Industrial Marketing Management, 42, 755-764.
44-   Yıldız, S., Baştürk, F., & Boz, I. (2014). "The effect of leadership and innovativeness on business performance". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 785-793.
45-   Zhang, C., Xue, L., & Dhaliwal, J. (2015). "Alignments between depth and breadth of inter-organizational systems deployment and their impact on firm performance". Information and Management, 1 (53), 79-90