گرایش‌های ارزشی مصرف کننده و تمایل به رفتار خرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.29252/bar.9.17.125

چکیده

برای دستیابی به توسعه پایدار، تلاش‌ها باید از تولید پاک تر فراتر رفته و بر مصرف پایدار متمرکز شود. مصرف پایدار به طور فزاینده‌ای برای جلوگیری از اقدامات غیر زیست محیطی تولید کنندگان مهم است. از این رو هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید زیست محیطی از منظر گرایش‌های ارزشی غالب بر جامعه است. در این تحقیق، داده‌ها از کلیه مصرف­کنندگان ایرانی که حداقل یکبار از محصولات ارگانیک خریداری نموده‌اند، جمع‌آوری گردید. پرسشنامه این تحقیق در 5 استان بزرگ ایران که دارای مراکز  تولید و فروش محصولات غذایی ارگانیک بوده‌اند، توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان‌دهنده این امر است که گرایش ارزشی نوع دوستانه و زیست گرایانه از عوامل تاثیر گذار بر نگرش زیست‌محیطی مصرف کننده هستند در صورتی‌که تاثیر گرایش ارزشی خودخواهانه بر نگرش زیست محیطی تایید نشد. به علاوه گرایش ارزشی خودخواهانه به طور مستقیم بر تمایل به خرید زیست محیطی موثر است. اما تاثیر گرایش‌های ارزشی نوع دوستانه و زیست‌گرایانه بر تمایل به خرید زیست‌محیطی به طور مستقیم تایید نشدند. این مقاله مفاهیم کاربردی را برای بازاریابان و فعالان محیط زیست مطرح خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumers’ Value Orientation and their Tendency for Purchase Behavior

نویسندگان [English]

  • Yalda Rahmati Ghofrani 1
  • Mohammad Taleghani 2
  • Ebrahim Chirani 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

To achieve sustainable development, efforts should go beyond cleaner production to sustainable consumption. Sustainable consumption has become increasingly important to prevent non-environmental practices of producers. So, the aim of this study is to investigate the factors that influence environmental purchase behavior with an emphasis on dominant value orientations in the society. For this study, the data have been collected from Iranians who buy or use organic products at least once. A survey questionnaire was distributed among customers in five provinces of Iran, which have centers of producing and selling organic food products. The result showed that altruistic and biospheric value orientations are the factors that affect consumers’ environmental attitudes; however, the impact of the egoistic value orientation on environmental attitudes is not confirmed. Additionally, the egoistic value orientation has direct effects on tendency for environmental purchasing. In this case, the impacts of altruistic and biospheric value orientations are not confirmed. The implications for marketers and environmentalists are discussed, and future research directions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egoistic Value
  • Environmental attitude
  • Value Orientation
  • Tendency for environmental purchasing
  • Biospheric Value
  • Altruistic Value
1-    اکبری، محسن؛آل طه، سید حسن و صادق پور، پویا. (1394). تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه­ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول، دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 72، 30-40
2-    خیری، بهرام. (1390). بررسی تاثیر ارزش­های محیطی و سبک زندگی به عنوان عوامل تعیین کننده. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاداسلامی واحد  قزوین
3-    رجبی، آمنه؛ شعبانعلی قمی، حسین و پور آتشی، مهتاب. (1392). بررسی مولفه­های پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه مصرف­کنندگان (مطالعه موردی شهر کرج). فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره10، شماره 38،ص 33-43
4-    عباسی، جواد؛ عنایتی، غلامرضا و رهبری، محسن. (1391). بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین). فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)، دوره9،شماره 27،ص 35-49
 
5-    Albayrak, T., Caber, M., Moutinho, L., Herstein, R. (2011).  The  Influence of Skepticism on Green Purchase Behavior. International Journal of Business and Social Science, vol.2, No.13,pp 189-197
6-    Ali, A and Ahmad, I.(2012). Environment Friendly Products: Factors that Influence the Green Purchase Intentions of Pakistani Consumers, Pakistan Journal of Engineering Technology and Science, Vol.2, No. 1,pp 84-117
7-    Bui, M.H. (2005). Environmental  Marketing: a Model of  Consumer Behavior. Proceedings of the Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators pp 20- 28.
8-    Cheah, I and Phau, I.( 2011). Attitudes towards environmentally friendly products: The influence of eco-literacy, interpersonal influence and value orientation. Marketing Intelligence & Planning Vol. 29 No. 5,pp 452-472
9-    Chen, Y.S. (2011).Green organizational identity: sources and consequence. Management Decision, Vol. 49 No. 3, pp. 384-404
10-De Bore, J., Hoogland, C.T. and Boerseme, J.J. (2006). Toward more sustainable food choices: Value priorities and motivational orientations. 2nd European Conference on Sensory consumer Science of Food and Beverages. The Hague, Netherlands.
11-De Groot, J.I.M. and Steg, L. (2008). Value orientations to explain beliefs related to environmental significant behavior: how to measure egoistic, altruistic, and biospheric value orientation. Environment and Behavior, Vol. 40 No. 3, pp330-54.
12-Jansson, J., Marell, A and Nordlund, A. ( 2010). Green consumer behavior: determinants of curtailment and eco-innovation adoption.  Journal of Consumer Marketing, 27(4),pp 358-370.
13-Lee, K. (2009). Gender differences in Hong Kong adolescent consumer: green purchasing behavior. Journal of Consumer Marketing, 26(2),pp 87-96.
14-Lin, P.C and Huang, Y.H. (2012).  The influence factors on choice behavior regarding green products based on the theory of consumption values. Journal of Cleaner Production,2, pp 11-18
15-Nguyen, N.; Lobo, A and Greenland, S. (2016). Pro-environmental purchase behavior: the role of consumer’s biospheric values. Journal of retailing and consumer services, Vol 33, 98-108.
16-Ojea, E and Loureiro, M.L.(2007). Altruistic, egoistic and biospheric values in willingness to pay (WTP) for wildlife, Ecological Economics, 63: 807-814
17-Partidario, P. J., Lambert, J., and Evans, S. (2007). Building more sustainable solutions in production–consumption systems: The case of food for people with reduced access.  Journal of Cleaner Production, 15(6), pp 513–524.
18-Rahmati Ghofrani, Y., Mirabi, V.R., Taleghani, M., Chirani, E.(2015),  Determinants Of Organic food products Acceptance in Emerging Economy, Bras Journal, Vol.5,No.1, 58-75
19-Seyed Saleki, Z and Seyed Saleki, S.M. (2012). The Main Factors Influencing  Purchase Behavior of Organic Products in Malaysia. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, vol4,No1,pp 98-116
20-Smith, S and Paladino, A.( 2010). Eating clean and green? Investigating consumer motivations towards the purchase of organic food. Australasian Marketing Journal ,18, pp93-104
21-Steg, L.; Dreijerink, L. and Abrahamse, W. (2005). Factors influencing the acceptability of energy policies: A test of VBN theory. Journal of environmental psychology, Vol 25, 415-425
22-Togersen, J. (2007). Consumer decision-making with regard to organic food products. Traditional Food Production and Rural Sustainable Development, 173-192
23-Tan, B. C.(2011). The roles of Knowledge, Threat, and PCE on Green Purchase Behavior. International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 12,pp 14-27
24-Wang, p., Liu, Q and Qi, Y. (2013). Factors influencing sustainable consumption behaviors: a survey of the rural residents in China. Journal of Cleaner Production, 63:152-156
25-Yadav, R. (2016). Altruistic or egoistic: which value promotes organic food consumption among young consumers? A study in the context of a developing nation. Journal of retailing and consumer services, Vol 33, 92-97. 
26-Young, W., Hwang, K., McDonald, S. and  Oates, C.J. (2010). Sustainable consumption: green consumer behavior when purchasing products. Sustainable Development, 18,pp 20-31
27-Zhu, Q., Li, Y., Geng, Y and Qi, Y. ( 2013). Green food consumption intention, behaviors and influencing factors among  Chinese consumers. Food Quality and Preference, 28,pp. 279-286