تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.29252/bar.9.17.197

چکیده

امروزه مشاهده شده که توسعه فناوری اطلاعات در جوامع مختلف، متفاوت بوده و دلایل این تفاوت در نرخ پذیرش فناوری است. هدف از انجام این پژوهش، پی­بردن به نحوه تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان آژانس‌های مسافرتی و کارکنان در قسمت رزرواسیون و بازاریابی هتل­های استان کردستان به تعداد 756 نفر بوده و تعداد اعضای نمونه انتخاب شده نیز 255 نفر از کارکنان این مراکز است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه روا و پایا و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فناورانه و سهولت استفاده درک شده بر پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک اثر مثبت و معنادار داشته و سهولت استفاده درک شده بیشترین اثر و عوامل فناورانه نیز کمترین اثر را دارند. همچنین عوامل سازمانی و عوامل محیطی بر سهولت استفاده درک شده، سازگاری درک شده و مزیت نسبی درک شده اثر معنادار دارند و عوامل فناورانه نیز بر سهولت استفاده درک شده و سازگاری درک شده اثر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern for the Effective Factors influencing the Adoption and Implementation of the E-marketing in the Tourism industry

نویسندگان [English]

  • Arman Ahmadizad 1
  • Maryam Varmaghani 2
  • Parviz Kafcheh 1
1 Assistant Professor, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Master of Business Management, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Nowadays days there are different kinds of developments of the Information Technology in different societies. The reasons for this difference have been the rate of adopting technology which has been the main concerns for many researches. In this survey, as a part of a study on the adoption of technologies, the effective factors influencing the adaption and implementation of e-marketing on the part of the employees in the hotels and travelling agencies in the Kurdistan Province have been surveyed. The statistical population in this survey included 756 employees working in the travelling agencies and in the reservations and marketing department in the hotels in the Kurdistan Province. The sample of the study included 255 people from among these employees in these centers who have used at least one of the e-marketing tools. The instrument used to collect the related data for the survey was a questionnaire and the data were analyzed by using descriptive statistics, measurement model test and structural model test. The results revealed that organizational, environmental, technological factors and also the perceived ease of use had significant and positive effect on the adoption and Implementation of e-marketing and the perceived ease of use had the most amount of effect and significance and the technological factors had the least amount of effect and significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-marketing
  • Marketing
  • Theories of the technology adoption
  • Tourism industry
1-     اژه­ای، جواد. امانی ساری بگلو، جواد. خضری آذر، هیمن. و غلامی، محمدتقی (1391). "نقش واسطه­ای باورهای شناختی در ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی با پذیرش فناوری اطلاعات". علوم رفتاری، (19): 1-10.
2-     باقری­کنی، مصباح­الهدی. و آذر، عادل (1384). "رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی". پژوهش‌های مدیریت در ایران، (39): 1-28.
3-     باقری­نژاد، جعفر. و شریفی، فروغ (1390). "مدل پذیرش خدمات دولت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران". مطالعات مدیریت صنعتی، 9(22): 105- 134.
4-     توکلی، ناهید. شاهین، آرش. جهانبخش، مریم. مختاری، حبیب­اله. و رفیعی، مریم (1393). "عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از سیستم پرونده پزشکی الکترونیک (EMR) در پلی­کلینیک مرکزی صنعت نفت اصفهان با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی(TAM)". فصلنامه بیمارستان، 1-11.
5-     حقیقی­نسب، منیژه. و تقوی، سیده­صفیه (1391). "عوامل تأثیرگذار بر اشاعه کسب وکار الکترونیک در سازما­ن­های ایرانی". مدیریت فناوری اطلاعات، 4­(10): 25-40.
6-     طبابایی ­تسب، محمد. سعیدا اردکانی، سعید. و نیکزاد، فاطمه (1392). "مقایسه تحلیلی مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی". تحقیقات بازاریابی نوین، 3(4): 181-192.
7-     عبادالهی، نوراله. چشمه­سهرابی، مظفر. و نوشین­فرد، فاطمه (1393). "تحلیل عوامل فناورانه مؤثر بر پذیرش فناوری بر اساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز: مورد پژوهشی نرم­افزار نمایه نشریات". دانش­شناسی، 7­(26): 79-91.
8-     لاجوردی، سید­جلال. و حاجی عسگری نوش آبادی، سمانه (1390). "مدل پذیرش بانکداری اینترنتی". چشم­انداز مدیریت بازرگانی، (40): 95-110.
9-     محترمی، امیر. خدادادحسینی، سید حمید. و الهی، شعبان (1392). "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری­های اطلاعاتی در سازمان­ها". فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1(3): 97-122.
10-  مشایخی، علینقی. فرهنگی، علی­اکبر. مؤمنی، منصور. و علیدوستی، سیروس (1384). "بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی". پژوهش‌های مدیریت در ایران، 9(3): 191-232.‎
11-  موحد، علی. و کهزادی، سالار (1389). "تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل "SWOT. مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 1­(2): 85-102.
12-   Agag, G., & El-Masry, A. A. (2016). "Understanding consumer intention to participate in online travel community and effects on consumer intention to purchase travel online and WOM: An integration of innovation diffusion theory and TAM with trust". Computers in Human Behavior, (60): 97-111.
13-   Al kilani, M., & Kobziev, V. (2015). "Study of Implementing E-government In Libya Using Technology– Organization–Environment (TOE) Model". Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, 4(4): 816-826.
14-   Chin, J., & Lin, S. C. (2015). "Investigating Users’ Perspectives in Building Energy Management System with an Extension of Technology Acceptance Model: A Case Study in Indonesian Manufacturing Companies". Procedia Computer Science, (72): 31-39.
15-   Chopde, R., Mahatanankoon, P., & Wen, J. H. (2015). "Factors Affecting the Adoption of Web Services Technology". Communications of the IIMA, 4(2): 8.
16-   Davis, F. D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". MIS quarterly, 319-340.
17-   El-Gohary, H. (2012). "Factors affecting E-Marketing adoption and implementation in tourism firms: An empirical investigation of Egyptian small tourism organisations". Tourism Management, 33(5): 1256-1269.
18-   Iacovou, C. L., Benbasat, I., & Dexter, A. S. (1995). "Electronic data interchange and small organizations: adoption and impact of technology". MIS quarterly, 465-485.
19-   Muk, A., & Chung, C. (2015). "Applying the technology acceptance model in a two-country study of SMS advertising". Journal of Business Research, 68(1): 1-6.
20-   Rogers, E. M. (1995). "Diffusion of Innovations: modifications of a model for    telecommunications". Die Diffusion von Innovationen in der Telekommunikation, (17): 25-38.
21-   Seyal, A. H., & Rahim, M. M. (2006). "A Preliminary investigation of electronic data interchange adoption in Bruneian small business organizations". The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, (24).
22-   Sin, K. Y., Osman, A., Salahuddin, S. N., Abdullah, S., & et al. (2016). "Relative Advantage and Competitive Pressure towards Implementation of E-commerce: Overview of Small and Medium Enterprises (SMEs)". Procedia Economics and Finance, (35): 434-443.
23-   Tarhini, A., Hassouna, M., Abbasi, M. S., & Orozco, J. (2015). "Towards the Acceptance of RSS to Support Learning: An Empirical Study to Validate the Technology Acceptance Model in Lebanon". Electronic Journal of e-Learning, 13(1): 30-41.
24-   Thong, J. Y., & Yap, C. S. (1995). "CEO characteristics, organizational characteristics and information technology adoption in small businesses". Omega, 23(4): 429-442.