بررسی تأثیر تجانس تصویر از خود با تصویر فروشگاه بر قصد خرید از فروشگاه: نقش ارزش ویژه برند فروشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

2 دانش آموخته ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

10.29252/bar.9.17.249

چکیده

مقوله برند سازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان‌هاست. در میان ابعاد قابل‌لمس یک محصول یا خدمت، تصویر برند مهم‌ترین چیزی است که اکثر استراتژی‌های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارند. ازآنجایی‌که مصرف‌کنندگان تمایل دارند تا برندهایی را انتخاب نمایند که تصویر برند تجانسی با مفهوم خودشان داشته باشد، بنابراین مسئله‌ی بغرنجی که مدیران برند با آن مواجه‌اند این است که چگونه یک تصویر برندی ایجاد نمایند که با شخصیت افراد بازار هدف آن‌ها سازگار باشد. تحقیق حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از انجام این مطالعه، از یک‌سو تبیین تأثیر تجانس تصویر از خود و تصویر فروشگاه بر ابعاد ویژه برند در فروشگاه شهروند و از سوی دیگر ، تبیین این روابط بر قصد خرید مشتری هست. برای دست‌یابی به این هدف، با استفاده از داده‌های جمع‌آوری ‌شده از طریق پرسش‌نامه به تعداد 267 نفر از مشتریان فروشگاه شهروند به صورت در دسترس توزیع گردید و به دلیل نرمال نبودن توزیع برخی متغیرها، به کمک مدل معادلات ساختاریو ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج، تأثیر مثبت تجانس تصویر از خود با تصویر برند فروشگاه را بر آگاهی از برند، کیفیت ادراک‌شده برند، وفاداری به برند و تداعی برند نشان می‌دهند. از طرفی دیگر تمام ابعاد ارزش ویژه برند بر قصد خرید مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Self-image Congruence with Store Image on Intention for Purchase from the Store: The Role of Store Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Mansouri Moayyed 1
  • Salar Daneshfar 2
  • Mahdieh Barati 3
1 Assisstant Profesore, Management & Econimics Faculty, Tarbiat Modares University
2 Master of Business Administration, Management & Econimics Faculty, Tarbiat Modares University
3 Master of Business Administration, Management & Econimics Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Nowadays, branding and brand management are of much interest in the world of marketing. The main purpose of many organizations is building a powerful brand in the market. Among the tangible aspects of a product or a service, the most important one is the brand image, which most marketing strategies focus on and tend to highlight. Since consumers with specific personalities choose brands with a congruent image, the complex problem that brand managers face is how to create a brand personality that is compatible with the character of target market consumers. The purpose of this study is to examine the relationship between brand-self image congruence and brand equity. This study also examines the relationship between brand equity and brand purchase intention in Shahrvand chain stores. To achieve this goal, the research model was tested by the data collected through a questionnaire handed to 267 customers of Shahrvand stores. This helped to model structural equations. The results of the data analysis showed the positive influence of self-image congruence with the store’s brand image on the brand awareness, perceived quality of the brand, brand loyalty, and brand association. In addition, the effect of all the aspects of brand equity on purchase intention was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-image congruence with Store image
  • Brand equity
  • Purchase intention
1-    احمدوند، فرزانه و سرداری، احمد (1393). بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان.” دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی- دانشور رفتار، سال 21، شماره 4.
2-    احمدی، پرویز؛ جعفرزاده کناری، مهدی و بخشی زاده، علیرضا (1393). نگاهی به هویت برند و تأثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی کاله). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی سال 71.
3-     حسین زاده شهری، معصومه و خسروی، مریم (1392). تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه‌ هایپراستار). نشریه مدیریت بازرگانی، سال 5، شماره 3.
4-    خیری، بهرام و فتحعلی، متینه (1394). بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس. مجله مدیریت بازاریابی، سال 26.
5-    سلیمانی بشلی، علی (1389). شاخص‌های مالی در ردیابی وضعیت و ارزش برند، ماهنامه اقتصاد و بیمه، شماره: 5.
6-    شیرخدایی، میثم؛ نوری پور، امیرحسین و شریعتی، فاطمه (1392). اندازه گیری تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی برمشتری بر قصد خرید موادغذایی حلال دربازارهای کلیدی اروپا. پژوهشنامه مدیریت بازرگانی،  سال 1،  شماره 1.
7-    علوی، موسی (1392). مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش های مرتبط با آموزش علوم سلامت: معرفی روش و کاربرد آن. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.
8-    محجوب، حسین (1393). بررسی تاثیر همخوانی شخصیت برند-مشتری بر وفاداری به برند در صنعت تلفن همراه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
9-    محمدی، جیران؛ درزیان عزیزی، عبدالهادی؛ فاخر، اسلام و کافی کنگ، نسرین (1393). بررسی تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک‌شده و وجهه برند بر وفاداری به برند. دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار، سال 21، شماره 3.
10-      Aaker D.A; (1991). ” Managing Brand  Equity”, New York: The Free Press.
11-      Aaker, D. A. (1996). “Measuring brand equity across products and markets”.,California Management Review. Vol:38(3)..
12-      Barber, Nelson. (2012). "Consumers' Intention to Purchase Environmentally Friendly Wines: A Segmentation Approach." International Journal of Hospitality & Tourism Administration 13, no.1
13-      Cătălin, M. C, and Andreea P., (2014). "Brands as a mean of consumer self-expression and desired personal lifestyle" Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2ndWorld Conference on Business, Economics and Management.,Vol:109
14-      Das, G. (2014). "Linkages of retaile rawareness,retailer association,retailer perceived quality and retailer loyalty with purchase intention:A study of Indian food retail brands"., Journal of Retailing and Consumer Services.,Vol: 21
15-      Erenkol, H., Anil, D., Duygun, A., (2010). “Customers’ Perceived Brand Equity and A Research on the Customers of Bellona Which is a Turkish Furniture Brand”., TheJournal of American Academy of Business., Vol:16(1)
16-      Ericksen, M.K. (1996). “Using Self-Congruence and Ideal Congruence to Predict Purchase Intention: a European Perspective”, Journal of EuroMarketing., Vol: 6(1).
17-      Esch, F. R., Langner, T., Schmitt, B. H. and Geus, P., (2006). “Are Brands Forever? How Brand Knowledge and Relationships Affect Current and Future Purchases”.,Journal of Product & Brand Management., Vol:15(2).
18-      Evans, F.B.(1968). ” Automobiles and self-imagery: comment”. The Journal of Business., Vol:41
19-      Fornell, C., and Larcker, D. F.(1981). “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error,” Journal of Marketing Research (18:1).
20-      Good, L.K. & Yun, Z.S.(2007). “Developing customer loyalty from e-tail store image attributes. Marketing Service Quality"
21-      Graeff, T.R.(1996). “Using Promotional Messages to Manage the Effects of Brand and SelfImage on Brand Evaluations”, Journal of Consumer Marketing., Vol: 13(3)
22-      Hosany, S. and Martin, D.(2012). “Self-image congruence in consumer behavior”., Journal of Business Research., Vol:65
23-      Hulland, J.(1999). “Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies,” Strategic Management Journal  (20:2)
24-      Hussain Shah, S.S., Ahsan, R., Jaffari, J.A .,Waris,S ., Ejaz,W .,Fatima ,M and Sherazi,S.K.,(2012). ”The Impact of Brands on Consumer Purchase Intentions” . Asian Journal of Business Management., Vol:4(2).
25-      James, W., (1890).  "The Principles of Psychology", Holt, New York.
26-      Johar, J. S., and Sirgy, M. Joseph (1990). Value Expressive Versus Utilitarian Appeals:When andWhy to UseWhich Appeal. Journal of Advertising
27-      Karayalcin C., (2009/2010). “ Comparison of Brand and Retailer Equity Regarding Purchase Intentions of Customers in Turkish Automotive Sector”., Master’s Thesis., University of Amsterdam.,Marketing.,
28-      Keller,K.L.(1993). ”Conceptualizing, measuring and managing customer-basedbrand equity”., Journal of Marketing.,Vol:57(1)
29-      Keller, K.L.,(2003).“Strategic Brand Management:Building, Measuring and Managing Brand Equity” ., New Jersey:Prentice-Hall, 2nd ed.
30-      Kwak, D. H, and Kang, J. H.(2015). “Symbolic purchase in sport: the roles of self-image congruence and perceived quality”. Journal of Management Decision, Vol:47(1).
31-      Lecky. P., (1945). “Self-c,onsisten: A theory ofpersonuliry”., New York: Island Press
32-      Lee. J. Y., Kang. J., Tang. L.,(2010).“The role of store-image and functional image congruity in determining brand loyalty: Cognitive, affective, and conative brand loyalty in the context of brand coffee shops”., Formal Paper Presentation., University of Massachusetts Amherst Libraries.,
33-      Liu, F,. Li J.,  Mizerski D., Soh H., (2012). "Self-congruity, brand attitude, and brand loyalty: a study on luxury brands" .,European Journal of Marketing., Vol:46(7/8).
34-       Maehle N.,  Shneor R., (2010). “On congruence between brand and human personalities”.,Journal of Product and Brand Management, Vol:19 (1).
35-      Magner, N., Welker, R. B., & Campbell, T. L.,(1996). “Testing a model of cognitive budgetary participation -processes in a latent variable structural equations framework.” Accounting and Business Research, 27(1)
36-      Malik M. E, Mudasar Ghafoor M., Kashif Iqbal H. (2013). “Importance of Brand Awareness and Brand Loyalty in assessing Purchase Intentions of Consumer", International Journal of Business and Social Science,Vol: 4.no.5
37-      Olson, E. L., (2008). “The Implications of Platform Sharing on Brand Value”., Journal of Product & Brand Management.,Vol: 17(4).
38-      Orth, U.R. & Green, M.T. (2009). ”Customer loyalty to family versus non-family business:The roles of store image, trust and satisfaction.” Journal of Retailing and Consumer Services, 16 (4)
39-      Percy.L., Rossiter.J.R.,(1992). ”A model of brand awareness and brand attitude advertising strategies” Journal of Psychology and Marketing.,Vol:9(4)
40-      Prendergast, G., and Man, H. (2002). “The influence of store image on store loyalty in Hong Kong's quick service restaurant industry., Journal of Foodservice Business Research, Vol:5(1)
41-      Rio, A., Vazquez, R., and Iglesias, V.(2001). “The effects of brand associations on consumer response”., Journal of Consumer Marketing., Vol: 18(5)
42-      Sirgy, M.J.(1982). “Self-Concept in Consumer Behaviour: a Critical Review”, Journal ofConsumer Research, Vol: 9
43-      Sirgy, M.J. and Samli, C., (1985). "A path analytic model of store loyalty involving self-concept, store image, geographic loyalty, and socioeconomic status"., Journal of the Academy of Marketing Science,Vol:13(3)
44-      Sirgy, M.J., Johar, J.S., Samli A.C. and Claiborne C.B. (1991). “Self-Congruence Versus Functional Predictors of Consumer Behaviour”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol:19.
45-      Sirgy, M.J., Grewal, D., Mangleburg, T.F., Park, J., Chon, K., Claiborne,C.B., Johar,J.S. and Berkman H. (1997). “Assessing the Predictive Validity of Two Methods of Measuring Self-Image Congruence”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol: 25(3)
46-      Sirgy, M., Grewal, D., and Mangleburg, T.(2000). “Retail environment, self-congruity, and retail patronage: An integrative model and a research agenda”Journal of Business research,Vol:49.,