تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

10.29252/bar.9.17.275

چکیده

وجود بازار سرمایه‌ی قوی یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی است که حجم عظیمی از نقدینگی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد. یکی از این بازارها، بورس است که سرمایه‌گذاری در آن در صورت فعالیت صحیح می‌تواند سود خوب و مطمئنی نصیب سهامداران کند. نوسان شاخص بورس از خصوصیات بازار سهام بوده و این نوسان باعث ریسک‌پذیر شدن این بازار شده است. برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از این نوسانات و کسب سود، لحظه ورود و خروج از بازاراز جمله فاکتورهای اساسی در این بازار به حساب می‌آید. این مقاله بر آن است تا به تعیین استراتژی بهینه زمان ورود و خروج به بازار سهام در بورس بپردازد و بازدهی شاخص صنایع در بورس را مورد آزمون قرار دهد. همچنین، اینکه آیا این شاخص‌ها از روند خاصی پیروی خواهند کرد یا خیر. جامعه مورد بررسی شامل 29 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1392 – 1388 می­باشد. داده‌های مالی مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها از سایت بورس گردآوری شده همچنین آزمون فرضیات با استفاده از داده‌های ترکیبی صورت گرفته است نتایج نشان می‌دهد که استراتژی بهینه برای ورود و خروج سهام قابل حصول است و بر اساس مشاهدات استراتژی مومنتوم اثرگذار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the Behaviour of Firms for Entering and Leaving the Market: A Case Study of Tehran Stock Market

نویسندگان [English]

 • n m 1
 • f b 2
 • r z 3
چکیده [English]

Existence of a strong stock market is one of the most important elements in a country's development, which leads a huge amount of liquidity from non-productive activities to productive ones. Stock market is one of those markets in which a proper activity can bring the shareholders a perfect and safe amount of profit. Volatility is one of the characteristics of stock markets which causes risks in them. To take advantage of volatility and to gain more profit, the very moment of entering or leaving the market is considered as a crucial factor. This study aims to determine a beneficial strategy for entering and leaving a stock market and to examine the industry index efficiency of the market. Also, the paper checks if these indexes follow a specific pattern. The statistical population consists of 29 industries in Tehran Stock Market studied during 2009-2013. The required financial data for examining the hypotheses are collected from the stock market website. Examination of the hypotheses was accomplished through mixed data. The results show that the stock market does not behave in the same way in similar time periods. Also, the only useful strategy for entering and exiting the stock market, namely the optimum strategy, is attainable, and, based on observations, the momentum strategy is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tehran stock market
 • Shares efficiency
 • Technical Analysis
 • Momentum
 • Industry Index
 1. 1-    اسماعیلی، محمد و تهرانی، رضا (1391). "بررسی تأثیراستفاده از شاخصهای مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاه مدت سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 13.

  2-    بدری، احمد، فتح اللهی، فواد (1393)." مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره9: 1-20.

  3-    دموری، داریوش، سعیدا، سعید و فلا حزاده ابرقویی، احمد (1387)." بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 54: 47-62

  4-    رجب دری، حسین و رضوی، سید محمد (1394)." بررسی اهمیت عوامل موثر بر کارایی بازار بورس ایران از دیدگاه سرمایه گذاران".ماهنامه بورس ایران، شماره 128 و 129

  5-    شفیعی، امیر (1386). بررسی سودآوری راهبرد سرمایه گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  6-    صالح آبادی، علی و دلیریان، هادی (1389)." بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 9: 75-61.

  7-    فدایی نژاد، محمد اسماعیل و صادقی، محمد (1385)،" بررسی سودمندی استراتژی‌های مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران". ص 19-1، منبع سایت (www.rdis.ir)

  8-    کریس، بروکز (1389) . مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی (تجزیه و تحلیل داده‌ها در علوم مالی). احمد بدری و عبدالمجید عبدالباقی ؛ تهران، انتشارات نص.

  9-    هاشمی، عباس و میرکی، فواد (1392). "بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران" پژوهش حسابداری، بهار، شماره8: 39-56.

  10- موسوی شیری، محمود؛ صالحی، مهدی؛ شاکری، مریم و بخشیان، عسل (1394). "سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 25.

   

  11-    Ahmed. S. Wafia, Hassan Hassanb, Adel Mabrouk (2015). "Fundamental Analysis Vis Technical Analysis in the Egyptian Stock Exchange, Empirical Study". International Journal of Business and Management Study, 9, PP. 55-72.

  12-    Bachelor Thesis, Hamalainen, Jenni, (2007), "Momentum and Contrarian Investment Strategies", PP. 1-51, Available in http://oa dori.fi/ bitstream

  13-    Cakici, N. & Tan, S (2012), “Size, Value, and Momentum in Emerging Market Stock 7Returns”, Fordham University.

  14-    Cakici, N. & Tan, S (2012), "Size, Value, and Momentum in Emerging Market Stock 7Returns", Fordham University.

  15-    Elleuch, J. L. Trabelsi, (2009), "Fundamental Analysis Strategy and the Prediction of Stock Returns", International Research, Journal of Finance and Economics, ISSN, 1450-2887, Issue 30.

  16-    Griffin, J.M & Martin, J. S. (2003). "Momentum Investing and Business Cycle Risk: Evidence from Pole to Pole", Journal of Finance, 58, PP. 2515-47.

  17-   Hon, M. T.&Tonks, I.(2003), "Momentum in the UK Stock Market", Journal of Multinational Financial Management, 13, 43 -70.

  18-    http://banki.ir

  19-    Hurn, S. & Pavlov, V. (2003); "Momentum in Australian Stock Returns", Australian Journal of Management, 28, PP. 141- 156.

  20-    Jagadeesh N., Titman S., (1993), "Returns to Buying Winner and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency", The Journal of Finance, Vol. 48, No. 1, PP. 65-91.

  21-    Lewellen J. (2002), "Momentum and Autocorrelation in Stock Returns". The Review of Financial Studies, Vol. 15, No. 2, PP. 533–563.

  22-    Lo A. W., McKinlay, A. C. (1990), "Where Are Contrarian Profits Due to Stock Overreaction?" Review of Financial Studies, Vol. 3, No. 2, PP. 175–205.

  1. Management(15), PP.235-255

  23-    Naranjo, A., & Porter, B., (2007), "Including Emerging Markets in International Momentum investment Strategies" Emerging Markets Review, 8, PP. 147-166.

  24-    Shen.Q , Szakmary.A.C ,Shamara.S.C, (2005), “Momentum and Contrarian Strategies in Iinternational Stock Market: Further Evidence", Journal of Multinational. Financial Management(15), PP.235-255.

  25-    Shen.Q , Szakmary.A.C ,Shamara.S.C, (2005), “Momentum and contrarian strategies in international stock market: further evidence” , Journal of Multinational Financial.

  26-    .http://www.mbroker.ir

  27-    Laurynas, B. & Justinas, N. (2010) “Momentum in Mature and Emerging Markets under Different Market States: the Case of the Baltic Region” ,