دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

توسعه مدل رفتار بنگاه در موقعیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی زیست‌‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/jbar.2024.19680.4282

محمدجواد زنهاری؛ محمدعلی شاه حسینی؛ امیر مانیان؛ عبدالحسین وهابی


تأثیرتبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی و هنجارهای ذهنی بر ارزش ویژه نام و نشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19744.4286

سولماز جهان بخش ثمر خزان؛ محمد فاریابی؛ فرزانه فاطمی


انتقال احساس از برندهای ملی به برندهای فروشگاهی از طریق تصویر فروشگاه در فروشگاه‌های چند برندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22034/jbar.2024.20054.4307

نفیسه اسکندری؛ مهدی محمدی نسب


طراحی مدل خرید درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.22034/jbar.2024.20353.4333

اسما محمدی؛ محمود نادری بنی؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ علی مروتی شریف آبادی