دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

گونه‌شناسی نگرش مصرف‌کنندگان به تبلیغات درون‌برنامه‌ای موبایل‌های هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/jbar.2023.19436.4258

حسین نوروزی؛ محمد مطهری؛ فاطمه زرگران خوزانی؛ سمیه حاج ملک


شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی چابک در حوزه گردشگری در شرایط متلاطم پسا کرونا:رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/jbar.2023.18751.4202

منیژه حقیقی نسب؛ فهیمه دوست حسینی


شناسائی ویژگی‌های کلامی و بصری پلتفرم‌های فروشگاه‌های آنلاین بر اساس تجربه زیسته مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/jbar.2023.19529.4264

بابک رشیدی آشتیانی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ بیت اله اکبری مقدم


گونه‌شناسی مخاطبان تبلیغات اینترنتی در نسل زد بر مبنای روش‌شناسی کیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1402

10.22034/jbar.2023.19296.4242

نوید خانجان زاده کاکرودی؛ میثم شیرخدایی؛ بهاره عابدین


نگاشت شناختی فازی عوامل کلیدی موفقیت در بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1402

10.22034/jbar.2023.19334.4248

علیرضا قیمتی؛ مسعود شکری خیادانی


ارزیابی تجربة کاربری در ابزار‌های روزمره، با کاربست رویکرد شبکة خزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

10.22034/jbar.2023.19187.4234

نرگس narges؛ حسن صبوری مقدم؛ عباس بخشی پور


طراحی مدل هوشمندی برند در فین‌تک‌های خدمت پرداخت: رویکردی آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19449.4257

مریم ورمقانی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه


بررسی تاثیر ویژگی‌های تاثیرگذاران در رسانه‌های اجتماعی بر نگرش و قصد خرید مشتریان با نقش میانجی خودبیانگری برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19525.4262

سیدرضا جلال زاده؛ علی اکبر حسین پور


شناسایی محرکهای توانمندساز و بازدارنده در سفر خرید پوشاک خانم های جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19883.4295

مجتبی کریمیان؛ حمیدرضا ایرانی؛ علی اکبر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ حمید رضا یزدانی


تاثیرتبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی و هنجارهای ذهنی بر ارزش ویژه برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19744.4286

سولماز جهان بخش ثمر خزان؛ محمد فاریابی؛ فرزانه فاطمی


کهن الگوهای برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19731.4285

فوزیه طاهری مینا؛ تحفه قبادی لموکی؛ میثم لطیفی؛ حسین حاجی بابایی


تحریم برند در صنعت بانکداری: شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19929.4298

وحید شرفی؛ محمد رسول فیض؛ سیما فقیهی