دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیرتبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی و هنجارهای ذهنی بر ارزش ویژه برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19744.4286

سولماز جهان بخش ثمر خزان؛ محمد فاریابی؛ فرزانه فاطمی


کهن الگوهای برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19731.4285

فوزیه طاهری مینا؛ تحفه قبادی لموکی؛ میثم لطیفی؛ حسین حاجی بابایی


تحریم برند در صنعت بانکداری: شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22034/jbar.2023.19929.4298

وحید شرفی؛ محمد رسول فیض؛ سیما فقیهی