دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 1-425 
تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری

صفحه 45-68

10.22034/jbar.2019.1549

حسین رضائی دولت آبادای؛ مجید محمدشفیعی؛ سیده نفیسه حسینی


ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری

صفحه 181-207

10.22034/jbar.2019.1555

میثم شفیعی رودپشتی؛ فرشته بهرامی؛ فاطمه کریمی شوهانی


عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران

صفحه 209-245

10.22034/jbar.2019.1556

مهنا شاهمرادی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی


طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی

صفحه 247-268

10.22034/jbar.2019.1557

ابراهیم حشمتی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


تبیین رفتار جنون خرید

صفحه 269-294

10.22034/jbar.2019.1558

روح الله سهرابی؛ مصطفی رضایی راد؛ مونیکا موسوی


کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی

صفحه 403-425

10.22034/jbar.2019.1563

سیده سروناز سلیلی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه؛ عباسعلی حاجی کریمی