دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 1-360 
نقش آفرینی موسیقی در تشویق به خرید

صفحه 153-167

10.29252/bar.2019.1324

پیمان غفاری آشتیانی؛ نسیم سادات مهاجرانی


تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده

صفحه 169-186

10.29252/bar.2019.1325

سارا محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج الله رحیمی؛ رزمینا شفیعیان


مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک

صفحه 263-281

10.29252/bar.2019.1329

سیدمحمدرضا حسینی پور؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ میرزاحسن حسینی؛ علی اکبر جوکار


الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی

صفحه 283-307

10.29252/bar.2019.1330

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماک نژآد؛ طهمورث حسنقلی پور


نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها

صفحه 329-351

10.29252/bar.2019.1332

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدمهدی الحسینی المدرسی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی