دوره و شماره: دوره 15، شماره 32، شهریور 1402، صفحه 1-274 
گونه‌شناسی فعالیت‌های سبزنُمایی شرکت‌ها

صفحه 54-83

10.22034/jbar.2023.18517.4177

مهسا جندقی؛ محمود نادری بنی؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ مهدی سبک رو


نگاشت شناختی توسعه کسب و کارهای الکترونیکی بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد

صفحه 84-101

10.22034/jbar.2023.18593.4184

مائده دهقان؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ حبیب زارع احمدآبادی