دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، اسفند 1402 
صلاحیت‌های متخصصین آینده بازاریابی جهت توسعه صنعت بیمه

صفحه 111-140

10.22034/jbar.2024.19759.4288

مریم ربیعی؛ کامبیز شاهرودی؛ ابراهیم چیرانی؛ سید محمود شبگو منصف


مدل درآمدی ارزش و پیشنهادی بیمه فناورانه تقاضامحور

صفحه 141-173

10.22034/jbar.2024.19865.4293

سید محسن خاتمی؛ احسان چیت ساز؛ محمود احمدپور داریانی؛ حسام الدین جلادتی


تحریم برند در صنعت بانکداری

صفحه 174-198

10.22034/jbar.2023.19929.4298

وحید شرفی؛ محمد رسول فیض؛ سیما فقیهی


طراحی مدل کهن الگوهای تکوین پیشین نام‌ونشان

صفحه 199-231

10.22034/jbar.2023.19731.4285

فوزیه طاهری مینا؛ تحفه قبادی لموکی؛ میثم لطیفی؛ حسین حاجی بابایی