دوره و شماره: دوره 15، شماره 33، آذر 1402 
محرک‌های توانمندساز و بازدارنده در سفر خرید پوشاک خانم‌های جوان

صفحه 35-62

10.22034/jbar.2023.19883.4295

مجتبی کریمیان؛ حمیدرضا ایرانی؛ علی اکبر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ حمید رضا یزدانی


گونه‌شناسی مخاطبان جوان تبلیغات اینترنتی

صفحه 85-111

10.22034/jbar.2023.19296.4242

نوید خانجان زاده کاکرودی؛ میثم شیرخدایی؛ بهاره عابدین


دستیابی به هوشمندی نام‌ونشان با فناوری‌های مالی در خدمات پرداخت

صفحه 165-195

10.22034/jbar.2023.19449.4257

مریم ورمقانی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه