دوره و شماره: دوره 14، شماره 29، آذر 1401، صفحه 1-317 
اثر‌بخشی تبلیغات مبتنی بر واقعیت مجازی در ایجاد نقشه همدلی مشتری

صفحه 181-212

10.22034/jbar.2023.16599.3976

داود فیض؛ مریم اصغری نجیب؛ سیما علی پور؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه


طراحی و تبیین مدل ارزش ادراک شده در مراکز خرید

صفحه 277-317

10.22034/jbar.2023.14037.3537

شیرین خسروزاده؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند؛ محسن خون سیاوش