دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، شهریور 1399، صفحه 1-482 

مقاله پژوهشی

تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی

صفحه 1-33

10.22034/bar.2020.13039.3316

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ ابوالقاسم میرا


تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات

صفحه 85-114

10.22034/jbar.2020.1647

هاشم آقازاده؛ زهره رحیمی جونقانی؛ حسین بلوچی


تأثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده

صفحه 147-168

10.22034/jbar.2020.1646

نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ زهرا محمدیانی


شناسایی و تبیین موفقیت در مراکز خرید

صفحه 195-215

10.22034/jbar.2020.1589

غلامحسین احمدی؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان


تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک

صفحه 217-254

10.22034/bar.2020.11611.3008

محمد اصفهانی زنجانی؛ امیر نجفی؛ احمد نقیلو؛ نبی اله محمدی


طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری

صفحه 277-308

10.22034/bar.2020.9626.2554

آمنه کیارزم؛ لطف اله فروزنده دهکری؛ محمد محمودی میمند؛ میرزا حسن حسینی


تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات

صفحه 417-444

10.22034/bar.2020.13787.3476

روح اله شریفی؛ حسن الوداری؛ رضا رسولی؛ محمد منتظری