دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، اسفند 1399، صفحه 1-538 

مقاله پژوهشی

تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده

صفحه 1-18

10.22034/bar.2021.4273.1534

آفرین اخوان؛ فرزانه جهادی نائینی؛ محمدحسین ابویی


تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد

صفحه 259-289

10.22034/jbar.2021.1605

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ سیده صدف وشکائی نژاد


آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم

صفحه 369-398

10.22034/bar.2021.12616.3226

نوید شفیعی؛ میثم شهبازی؛ محمدحسین رحمتی؛ مهدی فرمانی


نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی

صفحه 489-509

10.22034/bar.2021.13855.3492

محسن برزگری اردکانی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان


تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه 511-538

10.22034/bar.2021.14350.3605

الهام وحیدی نیا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ ندا عبدالوند